Leh­man Brot­hers

En skuld på 619 mil­jar­der dol­lar sänk­te ett fö­re­tag.

Historiens värsta Banditer - - 10 Stora Finansbova­r -

När bo­la­get Leh­man Brot­hers gick un­der 2008 var det än­nu ett fall av fi­nans­be­drä­ge­ri som or­sa­ka­de en eko­no­misk jät­tes fall. Skan­da­len var in­te ba­ra ett re­sul­tat av re­do­vis­nings­fusk, men ock­så av vad som kom ef­ter. Bo­la­get ha­de byggts upp av sub­pri­melån (lån i för­hål­lan­de till be­lå­na­de till­gång­ar ut­an be­döm­ning av lån­ta­ga­rens åter­be­tal­nings­för­må­ga). Det­ta in­ne­bar att man ha­de be­vil­jat lån till de som up­pen­bart in­te kun­de be­ta­la aav dem och se­dan ökat på skul­den ge­nom att säl­ja ak­ti­er som ab­so­lut in­te ha­de nå­gon möj­lig­het att öka i vär­de. När lån­ta­gar­na för­lo­ra­de si­na hem ef­ter att fö­re­ta­get skuld­sat­te sig fort­sat­te Leh­man Brot­hers che­fer att ta ut enor­ma lö­ner – de un­na­de sig till och med en lö­neök­ning ef­ter att de ha­de läm­nat in sin kon­kur­san­sö­kan. Utred­ning­ar hit­ta­de be­vis på att fö­re­ta­get ha­de för­sökt ma­ni­pu­le­ra sin eko­no­mi ge­nom att eta­ble­ra mind­re, up­pen­bart ore­la­te­ra­de fö­re­tag. Ge­nom des­sa kun­de de ka­na­li­se­ra ka­pi­tal, vil­ket gav in­tryc­ket av att Leh­man Brot­hers ha­de myc­ket mind­re skul­der än vad det egent­li­gen ha­de.

”De un­na­de sig till och med en lö­neök­ning ef­ter att de ha­de läm­nat in sin kon­ku­ran­sö­kan.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.