Sö­der­havs­bubb­lan

En börs­bluff slu­ta­de i ru­i­ner, själv­mord och skam.

Historiens värsta Banditer - - 10 Stora Finansbova­r -

År 1720 för­sat­te Sö­der­havs­kom­pa­ni­et näs­tan en hel na­tion i kon­kurs trots stöd av kung­en, lovord från par­la­men­tet och er­bju­dan­de om ri­ke­dom utö­ver ens vil­das­te fan­ta­si. Kon­junk­tur­cyk­ler är up­pen­bar­li­gen in­te nå­got som en­dast är be­grän­sat till den moderna eran.

Bo­la­get köp­te ut den brit­tis­ka stats­skul­den med he­la 5 pro­cents rän­ta och er­bjöd si­na ak­ti­er till all­män­he­ten. De häv­da­de att be­lö­ning­ar­na skul­le va­ra enor­ma och al­la floc­ka­des för att in­ve­ste­ra. Många ban­ker lå­na­de ut sto­ra sum­mor till all­män­he­ten så att de kun­de kö­pa ak­ti­er.

Fö­re­ta­get för­li­ta­de sig på in­komst från ett han­delsmo­no­pol i Sö­der­ha­vet, men ing­en tänk­te på att in­for­me­ra all­män­he­ten om att mo­no­po­let blev frukt­löst. När ak­ti­e­vär­det steg över 1 000 pund kun­de man in­te be­ta­la ut vins­ter­na.

När all­män­he­ten fick ve­ta att fö­re­ta­get in­te ha­de någ­ra peng­ar att be­ta­la ut ra­sa­de mark­na­den och al­la vil­le säl­ja si­na an­de­lar. Små ban­ker kol­lap­sa­de på grund av de ut­ställ­da lå­nen, ri­ka som ha­de in­ve­ste­rat allt de äg­de be­fann sig i kon­kurs och man­nen på ga­tan som ha­de lå­nat för att in­ve­ste­ra stod där med skul­der som han ald­rig skul­le kun­na be­ta­la.

När dam­met lagt fick man be­ta­la ett högt pris. Någ­ra be­gick själv­mord, någ­ra för­lo­ra­de allt, och en par­la­men­ta­ri­ker blev in­låst i The To­wer of Lon­don. Bubb­lan ha­de spruc­kit.

Tvi­vel­ak­ti­ga in­ve­ste­rings­bluf­far är in­te ba­ra ett mo­dernt pro­blem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.