Al­lan Stan­fords pon­zi­be­drä­ge­ri

Historiens värsta Banditer - - 10 Stora Finansbova­r -

En ame­ri­kansk fö­re det­ta fi­nans­man av­tjä­nar nu ett 110-årigt fäng­el­se­straff för ett av de störs­ta be­drä­ge­ri­er­na ge­nom histo­ri­en. Al­len Stan­ford ha­de just ad­lats av det Brit­tis­ka sam­väl­det när hans kri­mi­nel­la ak­ti­vi­te­ter först av­slö­ja­des. Stan­fords sto­ra så kal­la­de ”pon­zi­be­drä­ge­ri” (en form av in­ve­ste­rings­be­drä­ge­ri som loc­kar in­ve­ste­ra­re ge­nom att ut­lo­va hög av­kast­ning) hand­la­de om hur han at­tra­he­ra­de in­ve­ste­ra­re med fi­nan­scer­ti­fi­kat. Des­sa cer­ti­fi­kat skul­le ge osan­no­likt höga vins­ter. Dess­utom sa Stan­ford att fi­nan­scer­ti­fi­ka­ten var tryg­ga in­ve­ste­ring­ar.

Mer än 1 mil­jard dol­lar från des­sa in­ve­ste­ring­ar si­la­des in i pri­va­ta lån till Stan­ford. Han påstod dess­utom att SIB:s till­gång­ar steg från 1,2 mil­jar­der dol­lar un­der 2001 till ung­e­fär 8,5 mil­jar­der dol­lar i slu­tet av 2008. Egent­li­gen be­stod SIB:s till­gång­ar av 5 mil­jar­der dol­lar som bli­vit ut­lå­na­de till Stan­ford och rän­tor­na var oer­hört över­driv­na. Stan­ford sa att han in­ve­ste­rat peng­ar­na i oli­ka ka­ri­bis­ka öar, bland an­nat ett på­hit­tat fas­tig­hets­av­tal i An­ti­gua för 2 mil­jar­der dol­lar.

Stan­ford av­slö­ja­des av en pri­vat ut­re­da­re, som an­ställts av en av in­ve­ste­rar­na, som gans­ka snart upp­täck­te att 50 mil­jar­der dol­lar sak­na­des från SIB. Han skrev även en ar­ti­kel som pub­li­ce­ra­des på spans­ka i Ve­ne­zu­e­la och där­ef­ter cir­ku­le­ra­des glo­balt på eng­els­ka.

Ef­ter ba­ra någ­ra vec­kor an­hölls Stan­ford och hans fö­re­tag om­hän­der­togs strax där­ef­ter.

”Mer än 1 mil­jard dol­lar från des­sa in­ve­ste­ring­ar si­la­des in i pri­va­ta lån till Stan­ford.”

Ett till fö­re­tag, en till be­drä­ge­ris­kan­dal …

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.