Tids­lin­je

Historiens värsta Banditer - - Pirater -

1680

● Ed­ward Te­ach föds

Det finns inga do­ku­ment kring Ed­ward Te­achs fö­del­se, men histo­ri­ker tror att han för­mod­li­gen föd­des runt 1680 i Bri­stol – en vik­tig in­ter­na­tio­nell hamn­stad på den ti­den.

1680

● Till havs

Te­ach job­bar som ka­pa­re un­der drott­ning An­nas krig, en kamp mel­lan Frank­ri­ke och Eng­land som gäll­de kon­trol­len över Nor­da­me­ri­ka. Den här pe­ri­o­den i hans liv ger namn åt hans skepp: Qu­een An­ne’s Re­venge.

1701–1714

● En le­gend föds

Nam­net ”Svartskägg” an­vänds i of­fi­ci­el­la do­ku­ment för förs­ta gång­en i en rap­port till Brit­tis­ka ko­lo­ni­al­rå­det gäl­lan­de Hor­ni­golds ak­ti­vi­te­ter.

Vå­ren 1717

● På egen hand

När hans be­sätt­ning blir miss­nöjd av bris­ten på plund­ring av­sä­ger sig Ben­ja­min Hor­ni­gold kap­tens­rol­len och läm­nar över till Svartskägg. De två träf­fas ald­rig igen.

Sent 1717

● Be­läg­ring­en av Char­leston

Svartskägg spri­der skräck i sta­den Char­leston ef­ter att ha be­läg­rat dess hamn, plund­rat han­dels­skepp och till­fång­a­ta­git Crow­leys pas­sa­ge­ra­re och be­sätt­ning. När hans krav på me­di­cinsk ut­rust­ning har upp­fyllts släp­per han giss­lan – be­fri­a­de från bå­de vär­desa­ker och klä­der.

Maj 1718

● Dub­bel­spel

Qu­een An­ne’s Re­venge går på grund. Me­dan hans part­ner Bon­net ger sig av för att an­sö­ka om be­nåd­ning hos gu­ver­nör Char­les Eden, ren­sar Svartskägg Bon­nets skepp och strand­sät­ter hans män.

Ju­ni 1718

● Ett lugnt liv

Svartskägg an­sö­ker om be­nåd­ning hos Vir­gi­ni­as gu­ver­nör. Den gäst­fria sta­den Bath är i be­hov av en eko­no­misk boost, så han be­slu­tar sig för att gif­ta sig och sät­ta bo där.

Ju­ni 1718

● I gam­la hjul­spår

Ef­ter fle­ra må­na­der av lugn och ro seg­lar Svartskägg till St Tho­mas med en slup som han dö­per om till Ad­ven­tu­re och sö­ker upp­drag som ka­pa­re. Han åter­går till sjö­rö­veri­et och Penn­syl­va­ni­as gu­ver­nör ut­fär­dar en ar­re­ste­rings­or­der.

Som­ma­ren 1718

Slu­tet på guld­ål­dern

May­nard spå­rar upp Svartskägg och pi­ra­ter­na öpp­nar eld. I tron att de har vun­nit stri­den bor­dar de May­nards men över­man­nas snabbt. Svartskägg dö­das ef­ter en bru­tal kamp.

No­vem­ber 1718

1719

Ett ex­em­pel sta­tue­ras

Svartskägg­s kum­pa­ner

ställs in­för rät­ta i Wil­li­ams­burg, Vir­gi­nia.

En­ligt do­ku­men­ten fri­känns en, en an­nan be­nå­das och de öv­ri­ga

hängs.

Mars 1719

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.