SKJUT­NING­EN VID OK COR­RAL

Historiens värsta Banditer - - Cowboys -

När och var äg­de den rum? Ons­da­gen den 26 ok­to­ber 1881 i Tomb­sto­ne i Ari­zo­na.

Vil­ka var in­blan­da­de?

På ena si­dan fanns brö­der­na Earp: Vir­gil, Mor­gan och Wy­att samt Doc Hol­li­day. De­ras mot­stån­da­re var Bil­ly Clai­bor­ne, Ike och Bil­ly Clan­ton plus Tom och Frank McLau­ry.

Vil­ka dog?

Bil­ly Clan­ton samt Tom och Frank McLau­ry.

Vad hän­de se­dan?

Stri­den led­de till en bit­ter fejd som sat­te igång den hän­del­se­ked­ja som slu­ta­de med Wy­att Earps straff­ex­pe­di­tion.

Wy­att och hans män med Vir­gil till Tuc­son.

Ef­ter en natt på ett ho­tell i när­he­ten följ­de Wy­att och hans män med Vir­gil och hans fru till tå­get på mor­go­nen. Wy­att fick då syn på två fi­gu­rer som låg och lur­pas­sa­de på ett vagns­flak: Frank Stilwell och hans kum­pan Ike Clan­ton. Wy­att, som ha­de många års er­fa­ren­het som la­gens väk­ta­re, kun­de in­te hål­la till­ba­ka sitt ra­se­ri ef­ter må­na­der av döds­fall, hot och räds­la, och han ru­sa­de med dra­gen re­vol­ver rakt mot män­nen. När Stilwell och Clan­ton såg att Wy­att och Doc Hol­li­day när­ma­de sig för­sök­te de fly, men Stilwell snubb­la­de och föll om­kull. Han käm­pa­de för att kom­ma på föt­ter, men Wy­att över­man­na­de ho­nom. Stilwell upp­fat­ta­de det brän­nan­de ha­tet i Wy­atts stir­ran­de blick in­nan skott­sal­van träf­fa­de ho­nom i bå­len.

Stilwell skrek till in­nan sex ha­gelsvär­mar pepp­ra­de ho­nom och hans rock blev över­sål­lad av bränn­hål från kru­tet. Wy­att drog sin .44 Scho­fi­eld Smith & Wes­son-re­vol­ver från hölst­ret och sik­ta­de no­ga på Stilwells hu­vud in­nan han av­los­sa­de skot­ten. Stilwell var en lögn­ak­tig, be­dräg­lig och mor­disk hund med ra­bi­es. Det fanns ba­ra en sak att gö­ra med hun­dar som ha­de ra­bi­es – skju­ta dem. Wy­att läm­na­de Stilwells lik i den ti­di­ga mor­gon­so­len, och han och hans upp­båd såg på me­dan tå­get med Vir­gil och hans fru tuf­fa­de iväg från sta­tio­nen, mot Ka­li­for­ni­en och trygg­he­ten.

Upp­bå­det åter­vän­de till Tomb­sto­ne, men i Tuc­son ha­de man nu hit­tat Stilwells dö­da kropp och för­knip­pa­de den med Wy­att Earp och hans upp­båd. Freds­do­ma­ren Char­les Mey­er i Tomb­sto­ne ut­fär­da­de en ar­re­ste­rings­or­der på al­la upp­bå­dets fem

Tomb­sto­ne,Ari­zo­na, 1881Vy över OK Cor­ral.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.