Ang­kor Vat

Ut­fors­ka 400 kvadrat­kilo­me­ter med tem­pel, mo­nu­ment och ma­gis­ka ut­sik­ter.

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - 35 Fantastiska Upplevelser -

✵ Si­em Re­ap, Kam­bod­ja

Ang­kor Vat sträc­ker sig över 400 kvadrat­kilo­me­ter och är en av de mest be­ty­del­se­ful­la och im­po­ne­ran­de ar­ke­o­lo­gis­ka plat­ser­na i hela Syd­osta­si­en. Det enor­ma tem­pel­om­rå­det be­står bland an­nat av spek­ta­ku­lä­ra ru­i­ner från Kh­mer-ri­ket, som till ex­em­pel temp­le­na Ang­kor Vat och Bayon. Den­na fan­tas­tis­ka plats är än idag det störs­ta re­li­giö­sa mo­nu­men­tet i värl­den. Det är fort­fa­ran­de be­fol­kat och har än­nu en roll som ett viktigt re­li­giöst cen­ter.

Temp­let bygg­des som en hin­du­is­tisk hyll­ning un­der ti­digt 1100-tal av Su­rya­var­man II, och ko­nung­ar­na som följ­de ho­nom för­sök­te alla över­träf­fa­de varand­ra i att byg­ga än mer im­po­ne­ran­de byggnadsverk. Tack va­re den­na kapp­löp­ning är det­ta gu­dom­li­ga om­rå­de så de­tal­je­rat och ut­smyc­kat att du mås­te se det med eg­na ögon för att kun­na ta in om­fatt­ning­en. Den enor­ma stor­le­ken och de stor­slag­na bygg­na­der­na kom­mer att gö­ra dig mål­lös, men det är de små de­tal­jer­na som är det all­ra mest fan­tas­tis­ka. Mis­sa till ex­em­pel in­te de 3 000 uni­ka nym­fer­na som är ut­hugg­na för hand och pry­der sto­ra de­lar av tem­pel­väg­gar­na.

Mis­sa in­te Gil­lar du att gå upp ti­digt? Sol­upp­gång­en över Ang­kor Vat är otro­ligt vac­ker, men även om du kom­mer ti­digt kom­mer du in­te att va­ra en­sam.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.