Blen­heim Pa­la­ce

Följ med in i en av Eng­lands mest över­då­di­ga herr­går­dar.

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - 35 Fantastiska Upplevelser -

✵ Ox­fordshi­re, Eng­land

Blen­heim Pa­la­ce bygg­des i början av 1700ta­let i hjär­tat av Wood­stock i Ox­fordshi­re som en hyll­ning till se­gern över Frank­ri­ke. Se­dan dess har plat­sen va­rit hu­vud­gård för her­ti­gar­na av Marl­bo­rough och den för­re brit­tis­ke pre­miär­mi­nis­tern Winston Chur­chill föd­des här. Herr­går­den är med si­na 2 000 tunn­land par­ker och träd­går­dar ett fan­tas­tiskt ex­em­pel på 1800-ta­lets ba­rockar­ki­tek­tur. Varje rum är i sig en tids­re­sa till­ba­ka till en svun­nen tid. Im­po­ne­ras av de de­tal­je­ra­de go­be­läng­er­na i re­pre­sen­ta­tions­rum­men el­ler tit­ta runt i de pri­va­ta lä­gen­he­ter­na där de mäk­ti­ga fa­mil­jer­na har bott i ge­ne­ra­tio­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.