Kyr­kor­na i La­li­be­la

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - 35 Fantastiska Upplevelser -

✵ La­li­be­la, Eti­o­pi­en

På 1100-ta­let be­slu­ta­de den eti­o­pis­ka kung­en La­li­be­la att byg­ga ”Nya Je­ru­sa­lem” i hjär­tat av Eti­o­pi­en. El­va höga kyr­kor höggs nog­grant ut ur mo­no­li­tis­ka block, innan det sat­tes in föns­ter, dör­rar och in­ner­väg­gar. Kyr­kor­na bygg­des med ett im­po­ne­ran­de drä­ne­rings­sy­stem som band ihop alla bygg­na­der och fyll­de kyrk­brun­nar­na med vat­ten. Idag står tio kyr­kor in­de­la­de i två hu­vud­grup­per (en i norr och en i öst), me­dan de vack­ras­te och bäst be­va­ra­de tro­nar för sig själ­va i väst. Des­sa uni­ka kyr­kor sägs ha hug­gits ut av äng­lar på nat­ten, och alla som be­sö­ker plat­sen kom­mer att fa­sci­ne­ras av de hand­gjor­da de­tal­jer­na, vägg­mål­ning­ar­na och re­li­e­fer­na som pry­der in­si­dan av de rö­da sten­mu­rar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.