Gam­la stan i Je­ru­sa­lem

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - 35 Fantastiska Upplevelser -

✵ Je­ru­sa­lem, Is­ra­el

Finns det en plats i värl­den där be­sö­ka­re in­te ba­ra kan ob­ser­ve­ra histo­ri­en, ut­an också va­ra en del av den, mås­te det va­ra i gam­la stan i Je­ru­sa­lem. Gam­la stan är om­gi­ven av tjoc­ka, os­mans­ka mu­rar och är Je­ru­sa­lems bul­tan­de hjär­ta. Den är upp­de­lad i fy­ra kul­tur­kvar­ter – de mus­lims­ka, ju­dis­ka, ar­me­nis­ka och krist­na kvar­te­ren. Även om sta­den har en mer än 3 000 år lång histo­ria är sta­den fort­fa­ran­de en le­van­de stad. En pro­me­nad på kul­ler­ste­nar i den­na la­by­rint av sma­la ga­tor, gam­la bygg­na­der och färg­star­ka mark­na­der är en re­sa ge­nom en stad som har upp­levt krig, obe­grip­li­ga för­lus­ter och fruk­tans­värd för­stö­rel­se, men också en re­sa ge­nom en stad som sym­bo­li­se­rar hopp och för­so­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.