Vin­ter­pa­lat­set

Vin­ter­pa­lat­set kom­mer all­tid bli ihåg­kom­met på grund av storm­ning­en un­der ok­to­ber­re­vo­lu­tio­nen och är ett av Ryss­lands vik­ti­gas­te land­mär­ken.

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - 35 Fantastiska Upplevelser -

✵ Sankt Pe­ters­burg, Ryss­land

Det är bå­de do­mi­ne­ran­de, vär­digt och stor­sla­get, och inga andra bygg­na­der i värl­den är så starkt kopp­la­de till ett lands öde och histo­ria som Vin­ter­pa­lat­set i Sankt Pe­ters­burg. Det är om­fat­tan­de om­byggt tre gånger och var tjäns­te­bo­stad åt rys­ka mo­nar­ker 1732–1917. Ef­ter storm­ning­en un­der ok­to­ber­re­vo­lu­tio­nen 1917 har det bli­vit ett av Ryss­lands vik­ti­gas­te land­mär­ken. Det­ta ba­rockin­spi­re­ra­de pa­lats är li­ka im­po­ne­ran­de på in­si­dan som på ut­si­dan. Den tre vå­ning­ar höga, vi­ta och grö­na te­gel­bygg­na­den be­står av 1 057 oli­ka sa­lar och rum, och många av dem är öpp­na för be­sö­ka­re. Den på­kos­ta­de trap­pan är täckt med röd matta. De ota­li­ga plä­te­ra­de skulp­tu­rer­na, för att in­te ta­la om de sto­ra tak­mål­ning­ar­na, gör att pa­lat­set ut­strå­lar lyx och de­ka­dens. Det be­rät­tar en histo­ria om en svun­nen stor­hets­tid. Den vack­ra ut­sik­ten över flo­den är den sam­ma, nu som då. En pro­me­nad ge­nom de ståt­li­ga rum­men här kom­mer ut­an tve­kan att ta dig med på en re­sa till­ba­ka till ts­ar­ti­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.