Jarls­hof

Skön­het från brons­ål­dern.

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - 35 Fantastiska Upplevelser -

✵ Shet­land, Skott­land

All­ra längst sö­derut på ön Main­land finns en ar­ke­o­lo­gisk plats som är myc­ket bätt­re be­va­rad än man kan tro ba­se­rat på dess ål­der. Jarls­hof namn­gavs av Sir Wal­ter Scott och be­ty­der ”Gre­vens hus”. Ru­i­ner­na hy­ser en mer än 4 000 år lång histo­ria, och de låg fak­tiskt göm­da un­der jord och gräs tills en kraf­tig storm av­täck­te dem i slu­tet av 1800-ta­let. Här kan du se hus bå­de från yng­re sten­ål­dern och brons­ål­dern, någ­ra av dem binds sam­man med mör­ka, un­der­jor­dis­ka gång­ar som an­vän­des som kyl­för­va­ring och sä­des­ma­ga­sin. Här finns också ett halvt sten­torn från järn­ål­dern (den andra hal­van har för­svun­nit ut till havs) och ett av de run­da hu­sen är fort­fa­ran­de in­takt. Ru­i­ner­na av lång­hu­set från vi­kin­ga­ti­den är de störs­ta av sitt slag i Stor­bri­tan­ni­en, och här finns också än­nu en gård från me­del­ti­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.