Taj Ma­hal

Värl­dens mest spek­ta­ku­lä­ra vi­loplats.

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - 35 Fantastiska Upplevelser -

✵ Ag­ra, In­di­en

Det fan­tas­tis­ka mau­so­le­et Taj Ma­hal bygg­des av mo­gul­ri­kets härs­ka­re Shah Ja­han till min­ne av hans fa­vo­rit­fru Mum­taz-i-ma­hal. Det står som en sym­bol för bå­de kär­lek och ar­ki­tek­tur. Det­ta ar­ki­tek­to­nis­ka mäs­ter­verk för­tjä­nar sin ti­tel som ett av värl­dens mest spek­ta­ku­lä­ra un­der­verk. En ar­mé av mu­ra­re, må­la­re och hant­ver­ka­re från hela värl­den har ar­be­tat till­sam­mans för att ska­pa den­na sym­met­ris­ka skön­het till mau­so­le­um.

Ma­hals grav lig­ger i mit­ten av den sto­ra an­lägg­ning­en, om­gi­ven av prun­kan­de bloms­ter­träd­går­dar, en mos­ké och ett pen­sio­nat. Varje kvadrat­cen­ti­me­ter av Taj Ma­hal är nog­grant ut­smyc­kad med de­tal­je­ra­de bloms­ter­mo­tiv in­gra­ve­ra­de i mar­mor och de­ko­re­rad med ju­ve­ler, in­ris­ta­de mål­ning­ar och prakt­ful­la valv. För många är Taj Ma­hal det när­mas­te du kan kom­ma den perfekta skön­he­ten.

”Det­ta ar­ki­tek­to­nis­ka mäs­ter­verk för­tjä­nar sin ti­tel som ett av värl­dens mest spek­ta­ku­lä­ra un­der­verk.”

Mis­sa in­te Kom­mer du innan tu­rist­svär­mar­na kan du ha tur och få hö­ra ”det oänd­li­ga lju­det” – lju­det av luft som vi­bre­rar när den dri­ver ge­nom ku­po­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.