Ġgan­ti­ja-temp­len

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - 35 Fantastiska Upplevelser -

✵ Go­zo, Mal­ta

Tem­pel­om­rå­det Ggan­ti­ja är äld­re än bå­de Sto­ne­henge och py­ra­mi­der­na i Gi­za och är bland de älds­ta fri­ståen­de bygg­na­der­na i värl­den (de upp­för­des cir­ka 3600 f. Kr.). De två temp­len sägs ha byggts för att hed­ra Mo­der Jord, frukt­bar­he­tens gu­din­na, och blev en plats för bön och pil­grims­fär­der för gam­la män­ni­skor på Go­zo. Des­sa två tem­pel är for­ma­de som bå­gar och cirk­lar, och täc­ker en yta om 930 kvadrat­me­ter. Varje tem­pel be­står av fem av­del­ning­ar och binds sam­man av en stor för­gård. Det är de­tal­jer­na som gör temp­len så fa­sci­ne­ran­de – al­ta­ret där dju­ren av­li­va­des, ett sten­hjär­ta där eldsta­den stod och re­li­e­fer fö­re­stäl­lan­de träd, väx­ter och djur.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.