Akro­po­lis

Den iko­nis­ka ru­i­nen på höj­den.

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - 35 Fantastiska Upplevelser -

✵ Athen, Gre­kland

I mit­ten av 400-ta­let f.kr. val­de Pe­rik­les Athen som hög­kvar­ter för sin vi­sion om de­mo­kra­ti, konst och fi­lo­so­fi. Hans dröm tog form på top­pen av en kul­le med ut­sikt över sta­den ne­dan­för, och du kan fort­fa­ran­de gå in i och be­und­ra ru­i­ner­na av det mo­nu­men­ta­la ci­ta­del­let. Akro­po­lis är ett be­vis på de­mo­kra­tins, te­a­terns och ytt­ran­de­fri­he­tens början. Det har stått i näs­tan 25 år­hund­ra­den ge­nom na­tur­ka­ta­stro­fer och krig i en värld i stän­dig för­änd­ring. När du har gått upp för sten­trap­pan till Akro­po­lis ser du den ce­re­mo­ni­el­la por­tal­bygg­na­den Propy­lé­er­na. Den­na enor­ma port är byggd i kalk­sten och vit mar­mor för att hed­ra gu­din­nan Athe­na. På den söd­ra si­dan lig­ger det lil­la temp­let Athe­na Ni­ke, där med­bor­gar­na dyr­ka­de gu­din­nan och bad för seg­rar. Den mest iko­nis­ka bygg­na­den hit­tar vi i mit­ten av Akro­po­lis – Parthe­non. Den­na ko­los­sa­la bygg­nad tog nio år att fär­dig­stäl­la, och varje bygg­sten är perfekt hug­gen och pas­sar perfekt med näs­ta – pre­cis som ett jät­te­pus­sel. Det finns många Akro­po­lis i Gre­kland, men det finns go­da skäl att tro att det i Aten är det ur­sprung­li­ga Akro­po­lis. Den­na ma­je­stä­tis­ka skön­het från an­ti­kens Gre­kland är verkligen häp­nads­väc­kan­de att se.

” Den­na ma­je­stä­tis­ka skön­het från an­ti­kens Gre­kland är verkligen häp­nads­väc­kan­de att se.”

Mis­sa in­te Den fan­tas­tis­ka ut­sik­ten över om­rå­det från Parthe­non­gal­le­ri­et fjär­de vå­ning­en i Akro­po­lis­mu­se­et. Ut­ställ­ning­ar­na är in­te så il­la de hel­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.