Pom­pe­jus te­a­ter (Ju­li­us Cæ­sar) ✵ Rom, Ita­li­en

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - 35 Fantastiska Upplevelser -

Te­a­tern bygg­des av Pom­pe­jus den sto­re för att öka sitt po­li­tis­ka stöd och den var Roms förs­ta per­ma­nen­ta te­a­ter. Den bygg­des i sten och be­tong, och tjänst­gjor­de som en ti­dig pro­to­typ av de iko­nis­ka ro­mers­ka teat­rar­na. Den enor­ma sce­nen (som var 100 meter bred) var ba­ra en del av den sto­ra bygg­na­den, som också be­stod av bå­de ett tem­pel och en på­kostad träd­gård, vac­kert de­ko­re­rad med sta­ty­er och de­ko­ra­tio­ner.

På mot­satt sida av träd­går­den lig­ger den plats som är känd för mor­det på Ju­li­us Cae­sar. Idag finns det in­te myc­ket kvar av te­a­tern, men här finns in­tak­ta de­lar av Pa­laz­zo del­la Can­cel­le­ria och du kan fort­fa­ran­de få en upp­fatt­ning om den for­na glans som råd­de i om­rå­det för mer än 2 000 år se­dan.

DÖD AV­RÄTT­NING­AR OCH

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.