Bir­la House (Ma­hat­ma Gand­hi)

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - 35 Fantastiska Upplevelser -

✵ New Del­hi, In­di­en

Bir­la House, el­ler Gand­hi Sm­ri­ti, var ur­sprung­li­gen den mäk­ti­ga in­dis­ka Bir­la-fa­mil­jens hus. Ma­hat­ma Gand­hi var vän till fa­mil­jen och häl­sa­de of­ta på här. Det var un­der hans sista be­sök här, från 9 sep­tem­ber 1947 till den 30 ja­nu­a­ri 1948, som man­nen som led­de In­di­en till själv­stän­dig­het dö­da­des. Idag är hu­set om­gjort till ett mu­se­um till min­ne av Gand­hi och det in­ne­hål­ler fle­ra mo­nu­ment och kul­turskat­ter från Gand­his sista da­gar, som till ex­em­pel fo­to­gra­fi­er, mål­ning­ar och per­son­li­ga till­hö­rig­he­ter. Rum­met där fri­hets­käm­pen bod­de är väl­be­va­rat och be­sö­ka­re kan se den ex­ak­ta plat­sen där Ma­hat­ma Gand­hi sköts. Plat­sen är mar­ke­rad med en opre­ten­tiös, men tan­ke­väc­kan­de, mar­tyr­ko­lonn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.