Ford’s Theat­re (Abra­ham Lin­coln)

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - 35 Fantastiska Upplevelser -

✵ Washing­ton, USA

På 1860-ta­let gjor­de John T. Ford om bap­tist­kyr­kan till en te­a­ter. Bygg­na­den ska­da­des i en brand och den nya te­a­tern kal­la­des ”ett stor­sla­get tem­pel för dra­ma­ti­ker.” Den 14 april 1865 skul­le pre­si­dent Abra­ham Lin­coln se en pjäs här, men be­sö­ket fick ett ab­rupt slut. Skå­de­spe­la­ren John Wil­kes Booth gick in där pre­si­den­ten satt och sköt ho­nom på nä­ra håll. Det tog 103 år innan det åter­i­gen spe­la­des te­a­ter här, och bygg­na­den re­no­ve­ra­des 2009. Även om bygg­na­den är en fun­ge­ran­de te­a­ter idag, har den en så stor hi­sto­risk be­ty­del­se att den också har ett mu­se­um på ned­re vå­ning­en. Här kan du se en mängd oli­ka fö­re­mål med kopp­ling till mor­det – bland an­nat pi­sto­len som Booth an­vän­de och hans dag­bok, lik­som fle­ra av Lin­colns per­son­li­ga till­hö­rig­he­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.