Den sto­ra py­ra­mi­den och te­o­rin om spi­ral­kon­struk­tio­nen

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - Giza -

I mer än 100 år ha­de ar­ke­o­lo­ger och egyp­to­lo­ger en ge­men­sam te­o­ri om hur Che­ops py­ra­mid, och alla andra egyp­tis­ka py­ra­mi­der, bygg­des: in­i­från och ner­i­från och upp­åt. Se­dan kom den frans­ke ar­ki­tek­ten och hob­by­e­gyp­to­lo­gen Je­an-pi­er­re Hou­din med en ny te­o­ri. Han lan­se­ra­de en te­o­ri som för­kla­rar många av de in­ter­na funk­tio­ner­na i den sto­ra py­ra­mi­den, som till ex­em­pel de mys­tis­ka schak­ten som går upp från drott­ning­kam­ma­ren och kung­a­kam­ma­ren.

Hou­din tror att Che­ops py­ra­mid bygg­des i en spi­ral­de­sign in­i­från. Te­o­rin på­bör­ja­des av hans far, men den yng­re Hou­di­ni fort­sat­te med hjälp av ett 3D-pro­gram som ska­pa­de en mo­dell av py­ra­mi­den, ba­se­rat på den­na ”spi­ral­kon­struk­tions­te­o­ri”.

Te­o­rin går ut på att de förs­ta 30 pro­cen­ten av py­ra­mi­den bygg­des av en ex­tern ramp, med en ny ramp in­vän­digt som möj­lig­gjor­de byg­gan­det till top­pen. Den­na te­o­ri stöds av en kvar­va­ran­de ramp stå­en­de in­ne i gra­ven och som fortsätter från en cen­tral punkt i kon­struk­tio­nen. Och hur är det med de mys­tis­ka, stäng­da schak­ten som sti­ger upp från två av de tre grav­kam­rar­na? Hou­di­ni och hans kol­le­gor tror att des­sa bygg­des för att kon­trol­le­ra till­stån­det av bygg­na­der­na när det när­ma­de sig fär­dig­stäl­lan­de, och att de se­na­re fyll­des i när kon­trol­ler­na vi­sa­de att allt var i sin ordning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.