Kam­rar­na i Den sto­ra py­ra­mi­den

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - Giza -

Den sto­ra py­ra­mi­den är den främs­ta at­trak­tio­nen i Gi­za­kom­plex­et. Det­ta do­mi­ne­ran­de land­mär­ke bygg­des av mer än två mil­jo­ner sten­block, som väger mer än två ton var­de­ra. Py­ra­mi­den är den sista in­tak­ta (och störs­ta) av värl­dens sju un­der­verk, och med den har vi fått en in­blick i den sto­ra sfä­ren som var det for­na Egyp­ten un­der kung Che­op. Det­ta är in­si­dan av py­ra­mi­den som vi kän­ner till den idag, men ut­forsk­ning­en på­går. År 2015 upptäckte man till ex­em­pel mys­tisk vär­me­av­vi­kel­se som fors­kar­na nu för­sö­ker för­stå sig på.

om­fatt­ning, och vi tän­jer på tek­ni­kens grän­ser. Om det finns ett tom­rum är det andra som be­hö­ver an­vän­da sin ex­per­tis och be­rät­ta var­för det finns ett tom­rum där. Vi kan jämföra vår strategi med vad som hän­der när en egyp­to­log ber en rätts­me­di­ci­na­re att tit­ta på en mu­mi­fi­e­rad kropp ge­nom en me­di­cinsk skan­ner. Det är ett ge­men­samt pro­jekt. Om vi upp­täc­ker att ing­en kam­ma­re döl­jer nå­got som skul­le kun­na tol­kas som en kis­ta, då kan vi fort­sät­ta att le­ta ef­ter Che­op nå­gon an­nan­stans. Det är en gå­ta som in­te kan lö­sas på egen hand.”

Det be­ty­der in­te Scan­py­ra­mids kom­mer att bli helt fär­di­ga med Che­opspy­ra­mi­den och de andra två bygg­na­der­na i Gi­za. Pre­cis som för andra i ar­ke­o­lo­gi­mil­jön le­der bris­ten på kon­kre­ta svar till en öns­kan att lä­ra mer. Tit­ta ba­ra på de märk­li­ga vär­me­av­vi­kel­ser­na som upp­täck­tes av ett team 2015. Det är en ny gå­ta som an­slu­ter sig till dem som re­dan finns. Tay­ou­bi och hans team har gjort un­der­sök­ning­ar för att för­sö­ka för­stå vär­me­myste­ri­et.

”Vi vet in­te vad som or­sa­kar des­sa var­ma om­rå­de­na än­nu, men vi job­bar med myon­te­leskop från ut­si­dan för att för­sö­ka för­stå de om­rå­de­na bätt­re”, säger han. ”Vi utför också fle­ra 24-tim­mars­stu­di­er med in­fra­röd utrustning. Må­let är att re­gi­stre­ra långa pe­ri­o­der av tem­pe­ra­tur­för­änd­ring­ar, så att vi kan ute­slu­ta ex­ter­na fak­to­rer som till ex­em­pel vind. Det hand­lar om att sam­la da­ta och gö­ra mät­ning­ar över lång tid. Den sto­ra py­ra­mi­den bygg­des för mer än 4 000 år se­dan, så det tar tid att för­stå mer.”

Tay­ou­bi blic­kar fram­åt me­dan Scan­py­ra­mids för­sö­ker för­fi­na och för­nya det som kan ha va­rit Che­ops sto­ra mo­nu­ment.

”Vi är för­sik­ti­ga och tar ba­ra små steg i ta­get. Varje dag gör vi fram­steg med de tek­ni­ker som be­hövs för att för­stå struk­tu­ren. I början kun­de vi till ex­em­pel in­te ex­po­ne­ra kon­trast­med­let i mer än 40 da­gar på grund av den höga tem­pe­ra­tu­ren och luft­fuk­tig­he­ten i Egyp­ten. Nu kan vi an­vän­da det i mer än 60 da­gar och vi kan re­gi­stre­ra fle­ra myon­spår och få mer ex­ak­ta myo­gra­fi­bil­der med mer sta­tistik.”

Oav­sett om du re­ser till Gi­za som tu­rist el­ler aka­de­mi­ker så är Che­ops py­ra­mid och dess stor­slag­na gran­nar fort­fa­ran­de en av mänsk­lig­he­tens störs­ta brag­der. Ge­nom si­na näs­tan odöd­li­ga mo­nu­ment fortsätter en se­dan länge ut­död kul­tur att tyst vak­ta över si­na moderna ätt­ling­ar. Oav­sett om Che­ops py­ra­mid verkligen var Che­ops sista vi­loplats el­ler in­te, kla­rar in­te oviss­he­ten från det för­flut­na att för­sva­ga det­ta ma­je­stä­tis­ka un­der­verk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.