Bra att ve­ta

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - Giza -

Fas­ta tax­ipri­ser

Om du in­te åker med en or­ga­ni­se­rad buss­re­sa, ta taxi för att kom­ma till Gi­zapla­tån. Py­ra­mi­der­na är den mest luk­ra­ti­va tu­rist­attrak­tio­nen, och de kom­mer att för­sö­ka skru­va upp pri­set när du har kom­mit. Var no­ga med att för­hand­la fram ett pris innan du åker.

Bo­ka ka­mel­tur ti­digt

Ka­mel­tu­rer utgör en stor del av tu­ris­min­täk­ter­na i om­rå­det, så var be­redd på mas­sor av för­fråg­ning­ar. Det är bäst att säk­ra en re­sa ti­digt på da­gen. Det kos­tar cir­ka 150 egyp­tis­ka pund (cir­ka 150 kro­nor) och kan bju­da på en hel del fi­na se­mester­bil­der.

Ta med myc­ket vat­ten

Det lå­ter kanske li­te själv­klart, men oav­sett vilken års­tid lig­ger Gi­za höljt i Nord­af­ri­kas vär­me. Det kan va­ra myc­ket dyrt att kö­pa vat­ten på plats, så ta med till­räck­ligt med vat­ten i väs­kan. På så sätt und­vi­ker du att bli ut­tor­kad.

Län­kar en.egypt.tra­vel/at­trac­tion/in­dex/gi­za-pla­teau Den egyp­tis­ka tu­rist­by­råns of­fi­ci­el­la webb­plats. www.tou­re­gypt.net/fe­a­tu­resto­ri­es/py­ra­mid­tours.htm In­for­ma­tion om py­ra­midut­flyk­ter. www.pla­net­wa­re.com/tou­rist-at­trac­tions-/py­ra­mids-of-gi­za-egy-gi­za-gi­za.htm Pla­net­wa­res tu­rist­gui­de till Gi­za.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.