Slot­tet som ald­rig fanns

När Neusch­wan­s­te­in näs­tan var fär­digt vän­de Lud­vig II blic­ken mot ett nytt pro­jekt.

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - Neuschwanstein -

Neusch­wan­s­te­in var Lud­vig II:S mest upp­skat­ta­de pro­jekt, men de höga tor­nen och lä­get i Aper­na gjor­de kung­en be­svi­ken. Istäl­let bör­ja­de han att pla­ne­ra en helt ny fan­ta­si­fristad för att till­freds­stäl­la sin öns­kan om ett dra­ma­tiskt, im­po­ne­ran­de slott med ut­sikt över sitt land.

Ru­i­ner­na av Fal­kenste­in slott, knappt 20 kilo­me­ter från Füs­sen, var den perfekta plat­sen för Lud­vigs vi­sion om ett spek­ta­ku­lärt slott som tor­na­de upp sig över lan­det. År 1883 köp­te Lud­vig ru­i­nen, be­stäm­de sig för att ri­va den och er­sät­ta den med sin nya även­tyrs­borg. Han an­li­ta­de Neusch­wan­s­te­ins kon­cept­konst­när och te­a­ter­må­la­re, Christi­an Jank, för att fö­re­slå ar­ki­tek­tu­ren. Jank åter­kom med ett hot­fullt, go­tiskt pa­lats med torn och bran­ta tak. Lud­vig an­såg dock att rit­ning­en var för blyg­sam och bad om ett nytt för­slag från Max Schult­ze, som ri­ta­de bå­de slot­tets in­te­ri­ör och ex­te­ri­ör.

År 1885 för­be­red­des vägar och vat­ten­till­för­sel till slot­tet, men pro­ble­men slog till på nytt. Schult­ze drog till­ba­ka sitt upp­drag och de­sig­nen av Fal­kenste­in la­des åter­i­gen på nå­gon an­nan. Den här gång­en tog ar­ki­tek­ter­na Ju­li­us Hoff­mann och Eu­gen Drolling­er över. De­ras rit­ning­ar var bå­de ma­ka­lö­sa och full­stän­digt ore­a­lis­tis­ka, pre­cis som Lud­vig öns­kat. Vid kung­ens ovän­ta­de bort­gång 1886 av­stan­na­de allt ar­be­te på Fal­kenste­in och det åter­upp­togs ald­rig igen. Ru­i­nen från 1200-ta­let står fort­fa­ran­de kvar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.