Lud­vigs mys­tis­ka slut

Den ti­di­ga­re åkla­ga­ren och kri­mi­nal­histo­ri­kern Ann Ma­rie Ac­ker­mann om Lud­vig II:S död.

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - Neuschwanstein -

Ba­ra någ­ra da­gar ef­ter att Lud­vig II ha­de för­kla­rats sin­nes­sjuk hit­ta­des bå­de hans och hans lä­ka­res liv­lö­sa krop­par fly­tan­de i vatt­net vid Starn­bergs Se­es strand. Den ame­ri­kans­ka åkla­ga­ren och kri­mi­nal­histo­ri­kern Ann Ma­rie Ac­ker­mann ( ann­ma­ri­e­ac­ker­mann. com) för­kla­rar var­för Lud­vigs bort­gång fort­fa­ran­de splitt­rar ex­per­ter­na.

Vad är så mys­tiskt med Lud­vigs död? Hur hit­ta­des li­ket?

Ef­tersom ing­en var vitt­ne till ett ovän­tat dub­belt döds­fall är Lud­vigs bort­gång fort­fa­ran­de om­gi­ven av mystik. Bay­ern ha­de pre­cis av­satt Lud­vig II på grund av sin­nes­sjuk­dom och spär­rat in ho­nom på ett slott vid sjön Starn­berg. Han och hans lä­ka­re tog en pro­me­nad längs sjön. De kom ald­rig till­ba­ka. Någ­ra tim­mar se­na­re fann en spa­nings­pa­trull krop­par­na fly­tan­de. Även om vak­ter pat­rul­le­ra­de i par­ken var det ing­en som sett el­ler hört nå­got.

Vil­ka är te­o­ri­er­na?

Re­ge­ring­ens ver­sion var själv­mord. Lud­vig, för­tviv­lad över för­lus­ten av kro­nan, kas­ta­de sig i sjön för att drän­ka sig. Lä­ka­ren följ­de ef­ter och för­sök­te stop­pa ho­nom. Lud­vig var yng­re och star­ka­re, han över­man­na­de lä­ka­ren och dränk­te ho­nom. Lud­vig dränk­te se­dan sig själv. Någ­ra bay­ra­re tror att Lud­vig mör­da­des. An­ting­en var det en sam­man­svärj­ning för att få bort ho­nom, el­ler så blev han skju­ten när han för­sök­te rym­ma. De två män­nen kan ha gått ut i vatt­net ut­an nå­got av des­sa mo­tiv i tan­kar­na, men dött av na­tur­li­ga or­sa­ker, som hjär­tin­farkt.

Finns det be­vis för nå­gon av des­sa te­o­ri­er?

Be­vis­ma­te­ri­a­let är tve­ty­digt. Det är det som gör den här sa­ken så fa­sci­ne­ran­de. Fak­ta är en ba­lans­gång mellan te­o­ri­er – fort­fa­ran­de i dag är ex­per­ter­na in­te eni­ga om vad som hän­de. Lud­vigs ob­duk­tion av­slö­ja­de ing­en döds­or­sak. Det fanns in­te vat­ten i kung­ens lung­or, och lä­kar­na kun­de in­te hit­ta nå­gon död­lig ska­da. Lä­ka­ren blev in­te ob­du­ce­rad.

Un­der­sök­ning­ar av mar­ken av­slö­ja­de fle­ra fotav­tryck varav någ­ra in­di­ke­rar en kamp mellan två män­ni­skor. Tolk­ning­en av av­tryc­ken är kanske in­te att li­ta på. Det var ovä­der vid Starn­ber­ger See den nat­ten Lud­vig dog, så vå­gor kan ha för­stört andra be­vis.

Kons­tigt nog ha­de lä­ka­rens fick­ur stan­nat 72 mi­nu­ter ef­ter Lud­vigs. Gick en av kloc­kor­na för fort el­ler för sak­ta? Var lä­ka­rens kloc­ka mer vat­ten­sä­ker? El­ler slu­ta­de lä­ka­ren an­das 72 mi­nu­ter se­na­re, nå­got som stri­der mot re­ge­ring­ens te­o­ri? Ex­per­ter­na är in­te eni­ga. Någ­ra be­vis an­ty­der att spa­nings­pa­trul­len var tvung­na att av­läg­ga tyst­hets­löf­te, nå­got som kan ty­da på en sam­man­svärj­ning, och om så är fal­let kan andra be­vis ha bli­vit för­fals­ka­de.

Vad tror du hän­de?

Jag är skep­tisk. Drunk­nings­of­fer sjun­ker of­tast, sär­skilt helt kläd­da som des­sa två män var. Torr drunk­ning – kväv­ning ut­an att vat­ten träng­er in i lung­or­na – är möj­lig, men är så ovan­ligt att po­li­sen re­kom­men­de­ras att över­vä­ga andra or­sa­ker till döds­fal­let om en nyligen död kropp fly­ter i vatt­net. I det här fal­let fanns det två!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.