Lud­vig XVI

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - Versailles -

(1774–1792)

Den ökän­de Lud­vig XVI be­ord­ra­de åter­plan­te­ring av träd­går­dar­na i Ver­sa­il­les, och han bygg­de ett nytt bib­li­o­tek. Hans fru Ma­rie An­to­i­net­te var kanske än­nu mer känd, och hon be­fall­de ide­li­gen att hen­nes kam­ma­re i Ver­sa­il­les skul­le re­no­ve­ras. Extra­va­gan­sen i Ver­sa­il­les var en bi­dra­gan­de or­sak till den frans­ka re­vo­lu­tio­nen, som stod i skarp kon­trast till det li­dan­de och den fat­tig­dom det frans­ka fol­ket lev­de i. Ver­sa­il­les var plat­sen för många vik­ti­ga hän­del­ser un­der re­vo­lu­tio­nen, bland an­nat 1789 när slot­tet in­va­de­ra­des och den kung­li­ga fa­mil­jen var tvung­na att fly för gott.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.