Vik­tig in­for­ma­tion

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - Versailles -

Ver­sa­il­les lig­ger i Île-de-fran­ce och det tar cir­ka 40 mi­nu­ter att kö­ra hit från Pa­ris. Du kan också ta tåg el­ler buss från cen­tra­la Pa­ris. Bil­jet­ter till slot­tet kan kö­pas på plats, men om du kö­per din bil­jett i för­väg spa­rar du tid vid an­komst. En bil­jett som ger dig en­tré till egen­do­men och slot­tet kos­tar 18 eu­ro. Vis­sa grup­per får fri en­tré, som till ex­em­pel stu­den­ter och Eu-med­bor­ga­re un­der 26 år. Mitt i vec­kan un­der vin­ter­må­na­der­na är det mind­re be­sö­ka­re än un­der hög­sä­song, men på hel­ger­na är det fullt året runt.

Bäs­ta tid för be­sök: Om du vill ha bra vä­der är bäs­ta tiden maj till sep­tem­ber. Om du vill und­vi­ka de störs­ta folk­mas­sor­na re­kom­men­de­rar vi ok­to­ber till mars. Tids­zon: UTC+01.00. Va­lu­ta: Eu­ro.

SLOT­TET I VER­SA­IL­LES VIKTIGT ATT VE­TA

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.