Kul­tu­rell på­ver­kan

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - Brooklynbron -

Se­dan sitt fär­dig­stäl­lan­de har Broo­klyn­bron in­spi­re­rat många konst­nä­rer och dik­ta­re. Den mo­der­nis­tis­ke, ame­ri­kans­ke dik­ta­ren Hart Cra­ne pub­li­ce­ra­de det be­röm­da odet To

Broo­klyn Bridge i 1930. Bron an­sågs va­ra ett un­der­verk på sin tid och folk vall­fär­da­de till plat­sen för att över­va­ka öpp­ning­en 1883 med spek­ta­ku­lärt fyr­ver­ke­ri och re­gat­ta – ett fi­ran­de som åter­upp­togs på 100-års­da­gen.

Många har hop­pat från bron för att få pub­li­ci­tet el­ler för att be­gå själv­mord, me­dan andra har gift sig där. År 1919 flög bomb­pla­net Capri­o­ni, då värl­dens störs­ta plan, un­der däc­ket. 2003 ut­pe­ka­des den som möj­ligt mål för en ter­ror­at­tack från Al-qai­da.

Broo­klyn­bron har of­ta fi­gu­re­rat i Hol­ly­wood­fil­mer – till ex­em­pel I Am Le­gend, The Dark Knight Ri­ses, God­zil­la och The Ama­zing Spi­derMan 2.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.