Châ­teau de Bris­sac

Skri­ken från Char­lot­te de Brezé och hen­nes äls­ka­re hem­sö­ker kor­ri­do­rer­na i Châ­teau de Bris­sac.

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - Spökslott -

✵ Frank­ri­ke

Det över­då­digt ut­smyc­ka­de Châ­teau de Bris­sac har do­mi­ne­rat Lo­i­re­da­len i år­hund­ra­den. Det blev ur­sprung­li­gen byggt som ett slott på 1000-ta­let, åter­upp­byggt på 1400-ta­let och åter­i­gen år 1611. Det är 1600-tals­sti­len vi ser i dag som be­ställ­des av den förs­ta her­ti­gen av Bris­sac, Char­les II Cos­sé. Bakom dess im­po­ne­ran­de ba­rock­fa­sad be­va­ras dock de göm­da hem­lig­he­ter­na från slot­tets tra­gis­ka histo­ria.

Ett dub­bel­mord som sked­de på 1400-ta­let har hem­sökt de bo­en­de – den grö­na da­men har synts till, vil­ket har skrämt upp gäs­ter­na. Ef­ter det att slot­tet åter­upp­för­des på 1400-ta­let ärv­de Jac­ques de Brezé bygg­na­den. Han var son till man­nen som be­ställt de nya rit­ning­ar­na. Jac­ques gif­te sig med en kvin­na som het­te Char­lot­te och var den fa­vo­ri­se­ra­de ut­omäk­ten­skap­li­ga dot­tern till Karl VII av Frank­ri­ke. Äk­ten­ska­pet var dock in­te lyck­ligt. Trots att hon ha­de fått fem barn bör­ja­de Char­lot­tes blick att flac­ka och lan­da­de på ma­kens jä­ga­re, Pi­er­re di La­ver­g­ne, och de gick in i en van­vet­tig af­fär.

Le­gen­den säger att Jac­ques kom in till sin fru och hen­nes äls­ka­re då de låg tätt om­sling­ra­de. Det var drop­pen som fick bä­ga­ren att rin­na över. Men här blir ryk­te­na okla­ra. Någ­ra häv­dar att det äls­kan­de pa­ret mör­da­des di­rekt på plats med över hund­ra stö­tar från Jac­ques svärd. Andra på­står emel­ler­tid att Jac­ques vän­ta­de för att kun­na mör­da pa­ret var för sig. I den sist­nämn­da ver­sio­nen dö­da­des Char­lot­te i slot­tets ka­pell där hon kväv­des bru­talt av den be­drag­na äk­ta man­nen.

Då kung Lud­vig XI hör­de om mor­det på sin halv­sys­ter blev han ra­san­de. Jac­ques ar­re­ste­ra­des och döm­des till dö­den. Innan Jac­ques gick sin död till mö­tes upp­häv­de dock Karl VIII, Lud­vid XI:S ef­ter­trä­da­re, an­kla­gel­sen och Jac­ques över­lev­de.

Det sägs att man fort­fa­ran­de kan se vål­na­den av Char­lot­te svä­va runt i ka­pel­lets torn. Hon går un­der nam­net Den grö­na da­men och har skrämt många be­sö­ka­re. re. Det häv­das att hal­va hen­nes an­sik­te har rutt­nat bort och att hon är ett svart lik med tomma ögon­hålor och ing­en nä­sa. De som har haft (o)tu­ren en att bo i en av svi­ter­na som finns till­gäng­lig för över­natt­nings­gäs­ter er har sagt att de har hört skrik och stön i kor­ri­do­rer­na från det mör­da­de pa­ret ti­digt på mor­go­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.