SCHLOSS MOOS­HAM

Häx­or­nas slott fanns mitt i en av de bru­ta­las­te och blo­di­gas­te pro­ces­ser­na i histo­ri­en.

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - Spökslott -

✵ Ös­ter­ri­ke

Med en histo­ria som går till­ba­ka än­da till 1100-ta­let blir man in­te för­vå­nad att Schloss Moos­ham har ett för­flu­tet som får nack­hå­ren att re­sa sig på vem som helst.

I folk­mun är Schloss Moos­ham känt som Häx­or­nas slott och var plat­sen för någ­ra av de mör­kas­te ögon­blic­ken i Ös­ter­ri­kes histo­ria. Mellan 1675 och 1690 var de spök­li­ka mu­rar­na cent­rum för Salz­burgs häx­pro­ces­ser där de som be­skyll­des för troll­dom blev åta­la­de, tor­te­ra­de och döm­da. Un­der de 15 åren av pro­ces­ser blev över 130 män­ni­skor döm­da till dö­den. Utö­ver det blev många ut­sat­ta för grym tor­tyr, bru­ta­li­tet och miss­han­del av dem som höll dem fång­na.

Märk­ligt nog var de fles­ta som blev åta­la­de och an­kla­ga­de för häx­e­ri män, och an­kla­gar­na var in­te så no­ga med vem de­ras an­kla­gel­ser föll på – de som av­rät­ta­des va­ri­e­ra­de från 10 år och upp­åt 80. För­mod­li­gen gick de som in­te dö­da­des ett vär­re öde till mö­tes än de som dö­da­des. Tu­sen­tals tor­te­ra­des och märk­tes med en glöd­het eld­gaf­fel som gav dem ärr för li­vet. De var märk­ta som häx­or till sin döds­dag. En an­nan tor­tyr­me­tod var att hug­ga av hän­der­na. De som ha­de tur brän­des på bål – le­van­de el­ler dö­da av den grym­het som till­fo­gats dem.

De fles­ta som be­skyll­des för häx­e­ri var tig­ga­re, fat­ti­ga och hem­lö­sa. En all­de­les spe­ci­ell tig­ga­re, en tolv år gam­mal poj­ke, blev känd un­der nam­net Troll­kar­len Jackl. De sty­ran­de ja­ga­de ho­nom in­ten­sivt när han för­svun­nit ef­ter att ha mör­dat sin mam­ma 1675. Trots ryk­ten om att poj­ken dött två år se­na­re an­grep sta­ten hans vän­ner på ga­tan och lät på­ski­na att de­ras vän som va­rit bor­ta så länge skul­le ha lärt dem svart ma­gi. Un­der tor­tyr be­rät­ta­de bar­nen om Jackls kraf­ter och grym­het och häv­da­de att han kun­de gö­ra sig osyn­lig. Till slut över­be­vi­sa­des sta­ten om att det var nog säk­rast att in­te hit­ta poj­ken.

Moos­hams kopp­ling till Salz­burgs häx­pro­ces­ser är dock in­te det en­da ofatt­ba­ra som hän­de där. På 1800-ta­let hit­ta­des hund­ra­tals dö­da rå­djur och bo­skap runt hela slot­tet. Många in­vå­na­re trod­de na­tur­ligt­vis att det var va­rul­var som va­rit fram­me, och fle­ra som bod­de på slot­tet blev åta­la­de och avrät­ta­de för att de påstods va­ra va­rul­var.

Fram till i dag ska det ha fö­re­kom­mit många sä­ge­nom­spun­na hän­del­ser på slot­tet. En del slotts­be­sö­ka­re säger sig ha känt att nå­gon an­dats på dem me­dan andra på­står att de vid­rörts av nå­gon osyn­lig. Än­nu fler har pra­tat om ljud, fot­steg och vål­na­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.