Cor­vin slott

Stig in i slot­tet där en av de mest be­ryk­ta­de prin­sar­na i histo­ri­en hölls fång­en.

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - Spökslott -

✵ Ru­mä­ni­en

Att hit­ta san­ning­en om Cor­vin Slott i Trans­syl­va­ni­en är in­te så lätt. Histo­ri­en är ge­nom­sy­rad av svår­mo­di­ga folk­säg­ner och le­gen­der. Det kanske mest be­röm­da sam­ban­det är det med Vlad III Dracu­la – den obe­vek­li­ga furs­ten av Va­la­ki­et på 1400-ta­let i nu­va­ran­de Ru­mä­ni­en. Furs­ten var känd för sitt eg­na sätt att mark­nads­fö­ra sig på: han spet­sa­de si­na fi­en­der på på­lar. Det­ta var perfekt me­dan han för­sök­te ta kon­trol­len över Va­la­ki­et. Fa­dern ha­de bli­vit från­ta­gen re­gi­o­nen av adels­män som se­dan ha­de mör­dat ho­nom. Sam­ti­digt ha­de Vlad och hans yng­re bror åkt iväg till den os­mans­ka sul­ta­nen Mu­rad II:S hov för att sä­ker­stäl­la fa­derns stöd till den os­mans­ka po­li­ti­ken.

Många be­trak­tar – in­te helt okon­tro­ver­si­ellt – Slot­tet Bran som den ökän­da Vlads hem. Men Cor­vin­slot­tets kopp­ling till Dracu­la är också svår att ve­ri­fi­e­ra. I folk­mun häv­das det att Vlad var fånge i slot­tets fäng­el­se­hå­la i många år. Han blev ga­len och mör­ka­re i sin­net än nå­gon­sin ti­di­ga­re. Det är dock in­te be­vi­sat att furs­ten hölls fång­en där. Och om så var fal­let lär det ba­ra rö­ra sig om ett par må­na­der. Hur som helst är fäng­el­se­hå­lan som han ska ha sut­tit i öp­pen för be­sö­ka­re. Vid si­dan om det­ta myste­ri­um finns det myc­ket som är skräm­man­de med slot­tet. Från tor­tyr­kam­ma­ren – med vax­fi­gu­rer för att vi­sa de grym­ma red­ska­pen – till en djup brunn med en all­de­les egen sä­gen. Tre tur­kis­ka män som satt fängs­la­de på slot­tet bygg­de brun­nen, och slot­tets äga­re Já­nos Huny­a­di sa åt dem att om de hit­ta­de vat­ten skul­le de bli be­fri­a­de. De hit­ta­de vat­ten och Huny­a­di fick sin brunn, men han bröt sitt löf­te och be­fri­a­de dem ändå in­te. En­ligt upp­gift skrev en av fång­ar­na till sin värd på brunns­väg­gen: ”Nu har du vat­ten, men du har inget hjär­ta.”

Cor­vin Slott lig­ger sex kilo­me­ter från Bu­ka­rest.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.