SLOT­TET ELTZ

Ag­nes Eltz för­sva­ra­de sitt hem tills hon dog och även långt där­ef­ter. Nu spö­kar hon i slottspar­ken.

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - Spökslott -

✵ Tyskland

Om du be­sö­ker Slot­tet Eltz från 1100-ta­let kom­mer du först ige­nom den be­va­ka­de por­ten. Vak­ten – kanske in­te syn­lig för alla – har gått fram och till­ba­ka på Eltz om­rå­de se­dan hen­nes bru­ta­la död för många hund­ra år se­dan.

Slot­tet ägs av sam­ma fa­milj som bygg­de det för 33 ge­ne­ra­tio­ner se­dan. Där bod­de en gång en ung dam som het­te Ag­nes Eltz. Hon väx­te upp på 1500-ta­let och var en dot­ter bland många sö­ner. Hon låt­sa­des att hon var en kri­ga­re som si­na brö­der i stäl­let för en prin­ses­sa. Men som för många andra flic­kor på den tiden med hen­nes sta­tus var ett äk­ten­skap re­dan ar­ran­ge­rat i ti­dig ål­der. Hen­nes för­äld­rars val av äk­ta man var rid­da­ren av Brauns­berg. De två möt­tes fle­ra gånger men den unga flic­kan tyck­te han var trå­kig och ig­no­re­ra­de där­för ho­nom. En dag blev rid­da­ren så ra­san­de över hen­nes brist på in­tres­se att han för­grep sig på hen­ne. Ag­nes blev choc­kad, sköt ho­nom ifrån sig och slog ho­nom i an­sik­tet – myc­ket ge­nant för hen­nes fa­milj. Rid­da­rens tå­la­mod bör­ja­de ta slut och ör­fi­len fick bä­ga­ren att rin­na över. Han ru­sa­de ut från Slot­tet Eltz och svor på att ta hämnd för hen­nes svek­ful­la upp­fö­ran­de.

I fle­ra må­na­der lev­de fa­mil­jen un­der räds­la för ett an­grepp – men det ute­blev. Fa­mil­jen kän­de sig åter­i­gen trygg och åter­gick till ett nor­malt liv. Men rid­da­ren ha­de in­te glömt. I må­na­der gräv­de han ner sig i bit­ter­het och pla­ne­ra­de hur han skul­le kun­na ta hämnd på Ag­nes för­öd­mju­kel­se. En dag då män­nen på Eltz var ute på jakt stor­ma­de Brauns­berg och hans sol­da­ter slot­tet, dö­da­de vak­ter­na och at­tac­ke­ra­de alla de fick syn på. Ag­nes som var mer en tap­per sol­dat än en skön jung­fru skred till ver­ket iförd bro­derns rust­ning. Hon stor­ma­de ut för att an­gri­pa rid­da­ren. Brauns­berg käm­pa­de till­ba­ka och gav hen­ne en död­lig stöt i brös­tet. Det var in­te för­rän kam­pen var över som rid­da­ren såg att den ondsin­ta kri­ga­ren han ha­de dö­dat var sin egen tro­lo­va­de. Han flyd­de.

Un­der tiden Ag­nes vål­nad för­sva­rar sitt slott har män­ni­skor be­rät­tat att de sett en ryt­ta­re ut­an­för slotts­por­ten – rid­da­ren av Brauns­bergs spö­ke – som sö­ker för­lå­tel­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.