Le­ap Cast­le

En fa­mil­je­fejd som gick ga­let gjor­de Le­ap Cast­le till den mest hem­sök­ta plat­sen på Ir­land.

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - Spökslott -

✵ Ir­land

Det på­stås att Le­ap Cast­le är den mest hem­sök­ta plat­sen av alla på Ir­land, och det lu­rar ett mörkt och för­såt­ligt för­flu­tet bakom mu­rar­na. Plat­sen det bygg­des på kan va­ra just där drui­der­na ut­för­de si­na ini­ti­e­rings­ri­ter, och den val­des för att två ener­gi­lin­jer kor­sar varand­ra här. Det sägs att bar­riä­ren mellan den fy­sis­ka och den and­li­ga värl­den är sär­skilt tunn här. Det­ta ska ha gett en vid­skep­lig ak­ti­vi­tet som för­sto­ra­de au­ran – på bå­de gott och ont.

Men re­dan innan slot­tet bygg­des ba­da­de plat­sen i blod, vil­ket döm­de den till en plats för skep­tisk vidskeplighet. Slot­tet bygg­des ur­sprung­li­gen av O’ban­non­kla­nen på 1200-ta­let och fa­mil­jen be­fann sig i ett di­lem­ma – två brö­der käm­pa­de mot varand­ra för att bli höv­ding. För att lö­sa pro­ble­met hop­pa­de bå­da brö­der­na ner i en ste­nig ra­vin, och den över­le­van­de fick ti­teln.

Ba­ra 200 år se­na­re för­sök­te gre­ven av Kil­da­re er­öv­ra slot­tet fle­ra gånger, och det sista för­sö­ket öde­la­de de­lar av det. Slot­tet ham­na­de snart hos O’car­roll­kla­nen. Även den kla­nen var in­vol­ve­rad i en all­var­lig ri­va­li­tet mellan sys­ko­nen. Ef­ter att höv­ding­en Mul­roo­ney O’car­roll dog 1532 ha­de de två sö­ner­na käm­pat om rät­ten att va­ra över­hu­vud. Den ena var kri­ga­re och den andra präst, och bå­da häv­da­de att de ha­de rät­ten på sin sida. En dag då präs­ten höll mäs­sa för en del av fa­mil­jen stor­ma­de bro­dern in. Han kän­de sig för­o­läm­pad av präs­ten för att den­ne ha­de star­tat mäs­san innan hela fa­mil­jen var sam­lad. Han styr­de rakt mot präs­ten och stöt­te sitt svärd rätt ige­nom präs­tens hjär­ta. Präs­ten föll död ihop över al­ta­ret så att blo­det träng­de in i det. Än i dag ser man präs­tens vål­nad i ka­pel­let.

Det är in­te ba­ra präs­ten som går igen på Le­ap Cast­le. Två unga flic­kors spö­ken har också setts på plat­sen. Of­tast syns de när de le­ker till­sam­mans, men man har också sett den ena flic­kan fal­la från tor­net och den andra dra ett de­for­me­rat ben ef­ter sig. Des­sa syst­rar, Emily och Char­lot­te, ska ha bott där på 1600-ta­let.

Mer oför­klar­ligt är kanske den hy­bridgen­gång­a­re som strö­var om­kring på mar­ker­na. Den är tyd­li­gen så stor som ett får men med ett män­ni­sko­an­sik­te. Den ger ifrån sig en för­fär­lig stank av rut­tet kött. Som om in­te det vo­re nog har vål­na­den tomma, svar­ta dam­mar i stäl­let för ögon. Ing­en kan för­kla­ra dess skräm­man­de när­va­ro men den har ut­setts till en na­tu­ran­de, och någ­ra te­o­ri­er häv­dar att an­den går till­ba­ka till drui­der­nas tid. Lyck­ligt­vis sägs det att na­tu­ran­den in­te dy­ker upp om den in­te blir pro­vo­ce­rad.

Än i dag rap­por­te­rar slot­tets nu­va­ran­de äga­re, Se­an Ry­an, att det på­går kons­ti­ga sa­ker på slot­tet. Un­der tiden slot­tet har ge­nom­gått re­no­ve­ring­ar säger Se­an att ste­gar med egen kraft skju­tits ut från väg­gar lik­som andra oför­klar­li­ga olyc­kor som re­sul­te­rat i bygg­ar­be­ta­res brut­na ben.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.