Edin­burgh Cast­le

Edin­burgh Cast­le be­trak­tas som en av Stor­bri­tan­ni­ens mest hem­sök­ta plat­ser och hem för många spö­ken.

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - Spökslott -

Skott­land ✵

När du sät­ter din fot på mar­ken kring Edin­burgh Cast­le kan du för­mod­li­gen hö­ra det mju­ka och tral­lan­de lju­det från flöj­ter som tycks kom­ma rakt un­der dina föt­ter. Me­lo­din lär kom­ma från den en­sam­ma säck­pi­pe­spe­la­rens vål­nad. Spe­la­ren för­svann när han gjor­de ett ären­de för hund­ra­tals år se­dan. Man ha­de näm­li­gen upp­täckt hem­li­ga tunn­lar un­der slot­tet och bad den unga poj­ken att un­der­sö­ka dem. Säck­pi­pe­spe­la­ren blev in­stru­e­rad att han skul­le spe­la hela tiden – lju­det var ett tec­ken på att han tog sig fram. Då mu­si­ken plöts­ligt tyst­na­de gick en skall­gångs­ked­ja ut för att le­ta – men poj­ken gick in­te att fin­na.

Det­ta är ba­ra en av de många spö­ken som finns på Edin­burgh Cast­le – det är allt­så van­ligt att om­rå­det be­trak­tas som hem­sökt. Plat­sen där Edin­burgh Cast­le lig­ger be­bygg­des långt innan ka­pel­let upp­för­des på 1100ta­let. Ka­pel­let har tilläg­nats sank­ta Mar­ga­ret. Ändå har det från 850 f.kr. fun­nits bo­sätt­ning­ar i om­rå­det med en för­svars­fäst­ning un­der järn­ål­dern. Det nu­va­ran­de slot­tet har bygg­na­der som är upp­för­da mellan 1100- och 1700ta­let. Från början var det bo­stad för kung­a­fa­mil­jen men se­na­re gjor­des det om till fäng­el­se och mi­li­tär­gar­ni­son. Fäng­el­se­hålor­na gjor­de att slot­tet blev om­ta­lat. Här stop­pa­des of­ta fång­ar un­dan och blev bort­glöm­da.

Des­sa glöm­da fång­ar dy­ker of­ta upp som be­sö­ka­re i form av kal­la fläc­kar, skug­gor och oför­klar­li­ga rör­li­ga ting. Ett an­nat van­ligt spö­ke är den hu­vud­lö­sa trum­spe­lar­poj­ken som syns när slot­tet är i fa­ra – den förs­ta rap­por­ten om poj­ken är från 1650 pre­cis innan Cromwell an­föll. Slot­tet på­stås också bli hem­sökt av hun­dar när spö­ken svä­var runt på hund­kyr­ko­går­den.

En un­der­sök­ning som ini­ti­e­ra­des av dr Wi­se­man från Hert­fordshires uni­ver­si­tet år 2001 be­kräf­ta­de att märk­li­ga sa­ker på­gick på Eding­burh Cast­le. Un­der tio da­gar skic­ka­des 240 fri­vil­li­ga ut till slot­tet – till bå­de hem­sök­ta och ic­ke hem­sök­ta om­rå­den. De ha­de ing­en kun­skap om slot­tets vid­skep­li­ga histo­ria. Ut­rust­ning­en de ha­de med sig skul­le hjäl­pa dem att upp­täc­ka sa­ker och re­gi­stre­ra vad de upp­lev­de för att få be­vis. Re­sul­ta­ten var slå­en­de – man såg spö­ken, och någ­ra skep­ti­ker rap­por­te­ra­de att det var ett slags fy­sisk kon­takt i valv och tunn­lar. Dr. Wi­se­man som ti­di­ga­re häv­dat att han in­te trod­de på spö­ken till­kän­na­gav tve­ty­digt: ”Jag bör­jar bli mer och mer ny­fi­ken.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.