Hous­ka slott

Ett slott mitt i öde­mar­ken och ut­an till­gång till vat­ten – var­för bygg­des det över hu­vud ta­get? Men Hous­ka slott döl­jer ohygg­li­ga hem­lig­he­ter.

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - Spökslott -

✵ Tjec­ki­en j

Cir­ka 50 kilo­me­ter från Prag lig­ger ett slott som in­te ver­kar tjä­na till någon­ting. Hous­ka slott bygg­des på 1200-ta­let av den böh­mis­ka härs­ka­ren Ot­to­kar II. Slot­tet byt­te äga­re fle­ra gånger och bygg­des om i re­näs­sans­stil sent 1500-tal innan det för­föll på 1700-ta­let. På 1900-ta­let ha­de den mys­tis­ka säg­nen om Hous­ka slott till­dra­git sig upp­märk­sam­het från en sär­skild grupp män­ni­skor: na­zis­ter­na.

Till skill­nad från andra fäst­ning­ar från den pe­ri­o­den var det in­te me­ning­en att det skul­le hu­se­ra en kung. Slot­tet låg in­te nä­ra nå­gon han­dels­rutt och det fanns in­te till­gång till vat­ten. För­svars­an­ord­ning­ar bygg­des in­ne i slot­tet i stäl­let för ut­an­för – det ver­ka­de som om slot­tet var av­sett för att stänga in någon­ting sna­ra­re än att få folk att hål­la sig bor­ta.

En­ligt folk­mun var den till sy­nes me­nings­lö­sa bygg- na­den fak­tiskt byggd över por­ten till hel­ve­tet. Det ha­de fun­nits ett bot­ten­löst hål i Hous­ka slott un­der år­hund­ra­den – en in­gång för de­mo­ner och on­da vä­sen ge­nom vilken de kun­de kom­ma till jor­den och ter­ro­ri­se­ra män­ni­skor. By­in­vå­nar­na ha­de länge und­vi­kit om­rå­det och även i dag hål­ler sig alla utom de rik­tigt ny­fik­na sig un­dan Hous­ka slott.

Över det­ta vid­skep­li­ga hål står ka­pel­let, tilläg­nat ing­en mind­re än le­da­ren för Guds ar­mé, är­keäng­eln Mi­kael. Ka­pel­let i sig är an­märk­nings­värt för mer än ba­ra sin va­kan­de när­va­ro. Fres­ker pry­der väg­gar­na – men de­ras blo­di­ga be­rät­tel­ser ger en in­blick i vad som göm­mer sig ne­dan­för med väns­ter­hän­ta de­mo­ner som klö­ser sig ut ur ku­lis­ser­na.

Innan ka­pel­let bygg­des var hå­let dock in­blan­dat i någ­ra ohygg­li­ga ex­pe­ri­ment. Man för­sök­te fyl­la hå­let med ste­nar, men oav­sett hur många ste­nar som kas­ta­des ned fyll­des ald­rig hå­let än­da upp. Det på­stås att en her­tig be­stäm­de sig för att ta re­da på san­ning­en med hå­lets myste­ri­um. Han till­kal­la­de sig fång­ar som ha­de bli­vit döm­da till dö­den och er­bjöd dem nåd om de gick med på att bli ned­sänk­ta i hå­let. Många sa ja och för­vän­ta­de sig att kom­ma ut med li­vet i be­håll. De ha­de fel. Det var helt tyst när förs­ta man­nen sänk­tes ned. Kort där­ef­ter hör­des fa­sans­ful­la skrik från hå­lets djup. Då man­nen drogs upp ha­de hans hår bli­vit vitt och han ha­de åld­rats fle­ra år. Det kom ald­rig fram vad som fanns i hå­let – fång­en blev ga­len och dog någ­ra da­gar se­na­re.

Hous­ka slott har många fler hem­lig­he­ter än por­ten till hel­ve­tet. Många be­sö­ka­re på­står sig ha upp­levt mö­ten med över­na­tur­li­ga fe­no­men, från spö­ket av en kvin­na som smy­ger i kor­ri­do­rer­na till kons­ti­ga djur­lik­nan­de va­rel­ser.

Det är des­sa histo­ri­er och ob­ser­va­tio­ner av det över­na­tur­li­ga som slog an en sträng hos na­zis­ter­na. Från 1939 till 1945 ut­för­des oc­kul­ta ex­pe­ri­ment i Hous­ka slott, men an­teck­ning­ar­na för­stör­des och ing­en vet vad som egentligen hän­de där. Fle­ra ske­lett av na­ziof­fi­ce­ra­re har dock hit­tats un­der re­no­ve­ring­ar. De­ras eg­na kam­ra­ter ha­de av­rät­tat dem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.