Re­stau­re­ring av Po­ta­la­pa­lat­set

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - Potalapalatset -

År 2002 be­vil­ja­de ki­ne­sis­ka myn­dig­he­ter 40 mil­jo­ner dol­lar till re­stau­re­ring av Ti­bets hi­sto­ris­ka bygg­na­der, men till vilken nyt­ta var det för Po­ta­la­pa­lat­set? Nack­de­lar­na med att byg­ga det­ta fan­tas­tis­ka pa­lats på en bergs­si­da är dessvär­re kanske li­ka många som för­de­lar­na. Det ena­stå­en­de per­spek­ti­vet och höj­den (3 600 meter över ha­vet) le­der också till ett stör­re pro­blem som blir vär­re med tiden – det sjun­ker.

Det var man tvung­en att ta hän­syn till un­der re­no­ve­rings­pe­ri­o­den i början på 2000-ta­let och kom­bi­na­tio­nen med star­ka vin­dar på plat­sen gav en näs­tan unik pro­ble­ma­tik för en så be­ty­del­se­full bygg­nad.

Väg­gar­na för­stärk­tes för att skydda mot vindska­dor, och åt­gär­der vid­togs för att för­hind­ra ytterligare ero­sion från mas­kar. Ska­da­de om­rå­den an­ting­en re­pa­re­ra­des el­ler er­sat­tes en­ligt tra­di­tio­nel­la me­to­der – av­sik­ten var att re­stau­re­ra, in­te upp­da­te­ra pa­lat­set. Utö­ver det­ta ha­de de ti­be­tans­ka hant­ver­kar­na i upp­drag att ta itu med hot från djur – bå­de råt­tor och ma­lar ha­de an­gri­pit pa­lat­set och ska­dor­na som åsam­kats mås­te åt­gär­das.

Ar­be­tet blev än­nu vik­ti­ga­re ge­nom be­ho­vet av ett ut­rym­me för de många re­li­ker som ses av ti­o­tu­sen­tals be­sö­ka­re varje år på den Une­sco-skyd­da­de plat­sen. Ti­di­ga­re ha­de man sett det som ren för­va­ring av des­sa fö­re­mål, och nu fun­ge­rar det som bå­de mu­se­um och en hi­sto­risk se­värd­het.

Cir­ka 200 må­la­re var en­ga­ge­ra­de i att lå­ta pa­lat­sets le­gen­da­ris­ka fres­ker åter­gå till sin for­na kla­ra färgprakt med en ve­ten­skaps­man från Ki­nas Mo­ga­o­grot­tor som över­va­ka­re, så att det blev hi­sto­riskt kor­rekt gjort. Ar­be­tet höll på till 2008.

Det var dock in­te förs­ta gång­en bygg­na­den ge­nom­gick dra­ma­tis­ka re­pa­ra­tio­ner. 1989 sat­tes ett sex­å­rigt pro­jekt igång för att re­stau­re­ra de­lar av pa­lat­set som kos­ta­de runt 6,9 mil­jo­ner dol­lar. Då det­ta kon­ser­ve­rings­ar­be­te var fär­digt 1994 be­lö­na­des pa­lat­set med en plats på UNE­SCO:S världs­arvs­lis­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.