Vik­tig in­for­ma­tion

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - Potalapalatset -

Be­sök i pa­lat­set är för­lag­da till fas­ta tid­punk­ter. För att re­ser­ve­ra bil­jett mås­te du stäl­la dig i kö vid pa­lat­set da­gen innan – kom ti­digt och ta med dig pass. Den­na re­ser­va­tions­bil­jett ger dig en tid­punkt för be­sö­ket. Du mås­te kö­pa bil­jet­ten vid din tid och du mås­te kom­ma en tim­me fö­re den ut­sat­ta tiden. Du får in­te ta med dig dryck och du kom­mer att bli kon­trol­le­rad. När­mas­te flyg­plats är Gong­gar Lha­sa-flyg­plat­sen där det finns trans­por­ter till pa­lat­set el­ler ditt ho­tell.

PO­TA­LA­PA­LAT­SET VIKTIGT ATT VE­TA

När Mellan maj och sep­tem­ber. Var för­be­redd på regn- och sand­stor­mar. Tids­zon UTC+06:00. Va­lu­ta Ki­ne­sis­ka Yu­an.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.