HUR TILL­VER­KAR MAN GLASMÅL­NING­AR?

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - Mont-Saint-Michel -

I dag är det be­tyd­ligt lät­ta­re att ska­pa glasmål­ning­ar än det var un­der byg­gan­det av Sain­te-cha­pel­le på 1200-ta­let. Un­der hela det år­hund­ra­det an­la­des glas­fa­bri­ker i om­rå­den med god till­gång på ki­seldi­ox­id, som sand – en vik­tig in­gre­di­ens för bland­ning­en. Pro­ces­sen var dock un­ge­fär den­sam­ma som i dag: först blan­dar man ki­seldi­ox­id, ka­li­um­klo­rid och kalk till­sam­mans med en me­tal­lisk ox­id som be­stäm­mer fär­gen. Det kan va­ra kop­pa­rox­id som ger blå, grön el­ler röd färg be­ro­en­de på för­hål­lan­de­na. Be­stånds­de­lar­na värms upp till om­kring 1 371 gra­der Celsi­us för att ska­pa smält glas. Det smäl­ta gla­set rul­las där­ef­ter ut till tun­na ark som skärs i önskad storlek. På me­del­ti­den var den­na pro­cess myc­ket svår. Att ska­pa den höga tem­pe­ra­tu­ren med tekniken de ha­de till­gäng­lig var en lång och mö­do­sam pro­cess, och det var dess­utom svårt att hål­la vär­men till­räck­ligt länge.

Tör­nek­ro­nan utgör, till­sam­mans med kor­set, en av kris­ten­do­mens vik­ti­gas­te sym­bo­ler. Tör­nek­ro­nan om­ta­la­des först i pil­grims­be­rät­tel­ser från 400-ta­let. Den har vand­rat från ba­si­li­kan på ber­get Sion i Je­ru­sa­lem till By­sans (Istan­bul) och blev där­i­från förd till Pa­ris.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.