Fler vik­ti­ga ut­gräv­nings­plat­ser

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - Yucatán -

Ox­tan­kah

De förs­ta bygg­nads­ver­ken här da­te­rar sig från cir­ka år 200–600 och plat­sen över­gavs runt år 900. Den blev be­bodd på nytt cir­ka 1000–1500, och det lär va­ra så att fle­ra lo­ka­la sam­häl­len höll till här un­der spanskt sty­re. År 1531 kom span­jo­rer­na dit med Alon­so de Ávi­la, men tving­a­des fly ef­ter två år på grund av may­ain­di­a­ner­nas fi­ent­lig­het. Un­der den här tiden bygg­des en kyr­ka och när­va­ron av bå­de maya- och den eu­ro­pe­is­ka kul­tu­ren gör stäl­let så in­tres­sant. Ox­tan­kah är en me­del­stor ar­ke­o­lo­gisk plats med fle­ra byggnadsverk som är öpp­na för all­män­he­ten.

Dzi­bil­chal­tún

Den­na spans­ka kyr­ka lig­ger 15 kilo­me­ter norr om Méri­da och res­tes mitt på en för­ko­lo­ni­a­lis­tisk plats med sam­ma namn. Den är ett tyd­ligt ex­em­pel på eu­ro­pe­is­ka ele­ment som över­lap­pas av för­ko­lo­ni­a­lis­tis­ka ele­ment. Den var tro­li­gen en ra­ma­da (pe­lar­gång) ef­tersom det in­te finns nå­got klart be­lägg för mu­rar runt skepps­om­rå­det. Plat­sens kär­na anges av en rad pla­zas: Pla­za en, Pla­za två, Central­pla­za, Väg­nät­verk och de Sju doc­kor­nas tem­pel.

Ecab

Den­na may­aplats är en av de mest re­le­van­ta ko­lo­ni­al­plat­ser­na på Yuca­tán­halvön. Fran­ci­ska­ner­na res­te två bygg­na­der: kyr­kan och präst­bo­sta­den. Kyr­kan be­står av ett mas­sivt mu­rat kor som i sin tur är upp­de­lat i en sak­ri­stia, ett dop­ka­pell och skep­pet. Me­del­tids­in­flu­en­ser är syn­li­ga i ar­ki­tek­tu­ren i form av kre­ne­le­ring längs kan­ten på kyr­kan som har mer de­ko­ra­ti­va syf­ten än för­svars­mäs­si­ga ef­tersom det in­te finns nå­got till­trä­de till ta­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.