Gi­ot­tos klock­torn

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - Katedralen I Florens -

Klock­tor­net, el­ler kam­pa­ni­len, ri­ta­des av den be­röm­de må­la­ren Gi­ot­to di Bon­do­ne, och in­ne­hål­ler sju kloc­kor. Det står vid si­dan av ka­te­dra­len och är byggt av mar­mor i sam­ma färg så att det mat­char sin gran­ne. Tor­net är fyr­kan­tigt med si­dor på 15 meter, och det når 87 meter upp i det blå. Det är om­gi­vet av mång­kan­ti­ga stöt­te­pe­la­re på hör­nen och är in­de­lat i fem åt­skil­da eta­ger – varav de tre övers­ta har föns­ter. Var och ett av de tre eta­ger­na är stör­re än det un­der. De oli­ka stor­le­kar­na mot­ver­kar ef­fek­ten av per­spek­tiv när man ser det från mar­ken, alla de tre övers­ta eta­ger­na ser li­ka sto­ra ut. Trots att Gi­ot­to ur­sprung­li­gen vil­le att klock­tor­net skul­le ha en hög spi­ra på top­pen, be­slu­ta­de man ef­ter hans död att byg­ga en stor ut­sikts­te­rass istäl­let. Det ger tor­net ett dra­ma­tiskt ”av­ka­pat” ut­se­en­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.