Kyr­kor­na

Hu­vud­at­trak­tio­nen i re­gi­o­nen

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - Kappadokien -

Ka­ran­lık Ki­li­se (Den mör­ka kyr­kan)

Höjd­punk­ten i Gö­re­me fri­lufts­mu­se­um är den­na prakt­ful­la kyr­ka som nås via en smal tun­nel och som har fått namn ef­ter av­sak­na­den av na­tur­ligt ljus här in­ne. Den har ge­nom­gått en om­fat­tan­de re­stau­re­ring och har någ­ra av de mest kän­da och rikt de­ko­re­ra­de fres­ker­na i Kap­pa­do­ki­en från 1100- och 1200-ta­let.

To­kalı Ki­li­se (Spän­ne­kyr­kan)

To­kalı Ki­li­ses liv­ful­la fres­ker in­ne­hål­ler fri­kos­tig an­vänd­ning av in­di­go­pig­ment (som fås av att an­vän­da la­pis la­zu­li). Kyr­kan är upp­förd i två de­lar: ”den gam­la kyr­kan” från 900-ta­let och ”den nya kyr­kan” från 1000ta­let rakt bakom den andra. De av­bil­da­de sce­ner­na på fres­ker­na vi­sar fram­för allt Je­su liv och gär­ning­ar.

Eski Gümüş­ler klos­ter

Den­na klo­s­te­ran­lägg­ning är ut­hug­gen ur en klip­pa vid Niğ­de, syd­väst om Kap­pa­do­ki­en. In­ne i den finns en la­by­rint av celler, tunn­lar och en kyr­ka om­gi­ven av en cen­tral gård med grav­gro­par, fres­ker (från mellan 600- och 1000-ta­let), bland an­nat en le­en­de jung­fru Ma­ria och en ovan­ligt de­tal­je­rad scen från Kristi fö­del­se.

Karşı Ki­li­se (Apos­teln Jo­han­nes kyr­ka)

Vik av från hu­vud­vä­gen mellan Ne­vşehir och Gülşehir för att be­sö­ka den­na kyr­ka från 1200-ta­let. Den är ur­hol­kad ur en kä­gel­for­mad klip­pa. På andra vå­ning­en finns mas­sor av fres­ker som på 1990-ta­let re­stau­re­ra­des till sin verk­li­ga färgprakt med rik­lig an­vänd­ning av gult och brunt.

Keş­lik klos­ter

I det­ta la­by­rin­tis­ka klos­ter bod­de det en gång i tiden hund­ra­tals mun­kar. Det är ur­hol­kat ur en se­rie klip­por och där finns en väl be­va­rad mat­sal och ett kök. Step­hano­kyr­kan här är dock höjd­punk­ten med sin enor­ma kors­for­ma­de tak­fresk, snirk­ligt de­ko­re­rad med geo­met­ris­ka möns­ter som täc­ker val­vet.

Pan­car­lı Ki­li­se (Röd­bets­kyr­kan)

Pan­car­lı Ki­li­se från 1000-ta­let lig­ger gömd bland de böl­jan­de da­lar­na ut­an­för Or­ta­hi­sar. Den är täckt av fres­ker med grön bak­grund som vi­sar Je­su gär­ning­ar. Rakt ut­an­för finns ett virr­varr av rum som är ut­hugg­na ur ber­get där mun­kar­na och präs­ter­na en gång i tiden bod­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.