De kap­pa­do­kis­ka fä­der­na

De tre kap­pa­do­kis­ka te­o­lo­ger­na på 300-ta­let spe­la­de en stor roll i att for­ma tro och prax­is i den öst­li­ga kyr­kan.

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - Kappadokien -

Ba­si­lei­os den sto­re, bis­kop av Cae­sa­rea

Ba­si­lei­os föd­des och väx­te upp i Pon­tus (den öst­li­ga Svar­ta­havs­re­gi­o­nen i da­gens Tur­ki­et) och läm­na­de en kar­riär in­om ju­ri­dik och un­der­vis­ning i Cae­sa­rea (Kay­se­ri) för att bli präst. Ef­ter att ha stu­de­rat askes i bå­de Egyp­ten och Sy­ri­en åter­vän­de han till Ana­to­li­en. Där på­bör­ja­de han sitt mest in­fly­tel­se­ri­ka verk: att sta­ka ut reg­ler­na och prax­i­sen för munkvä­sen­det, nå­got som gjor­de att han blev känd som far till öst­kyr­kans klos­ter­verk­sam­het. År 370 ut­nämn­des han till bis­kop av Cae­sa­rea, en ti­tel han ha­de till sin död 379. Un­der den tiden kon­cen­tre­ra­de han sig på att hjäl­pa de fat­ti­ga och nöd­li­dan­de i om­rå­det.

Bis­ko­pen av Nys­sa, Gre­go­ri­us av Nys­sa

Gre­go­ri­ous av Nys­sa var Ba­si­lei­os yng­re bror och den andra av de kap­pa­do­kis­ka fä­der­na. Han var en känd te­o­log och tän­ka­re. År 372 blev han bis­kop av Nys­sa (som ma­jo­ri­te­ten av by­san­tins­ka lär­de me­nar var en plats i söd­ra Kap­pa­do­ki­en pre­cis vid da­gens Ak­sa­ray). Många av hans skrif­ter be­trak­ta­des som okon­ven­tio­nel­la på 300-ta­let med en rikt­ning mot den mys­tis­ka si­dan av kris­ten­do­men. Han var också en av de förs­ta stäm­mor­na som gick emot sla­ve­ri då han me­na­de att det kränk­te män­ni­skans in­ne­bo­en­de vär­de och män­ni­skans na­tur att va­ra fri. Han dog i Nys­sa runt år 395.

Gre­go­ri­us av Na­zi­an­zos

Gre­go­ri­us av Na­zi­an­zos (som man tror var byn Be­kar­lar vid Ak­sa­ray) var en av 300-ta­lets mest in­fly­tel­se­ri­ka te­o­lo­ger. Han träf­fa­de och blev vän med Ba­si­lei­os me­dan de stu­de­ra­de ihop i Cae­sa­rea. Han är också känd som Gre­go­ri­us Te­o­lo­gen, och hans te­o­lo­gis­ka skrif­ter med­ver­ka­de till att ska­pa kyr­kans te­o­ri om tre­e­nig­he­ten. Han blev bis­kop av Na­zi­an­zos och se­na­re, år 380, är­ke­bis­kop av Kon­stan­ti­no­pel. Han från­sa­de sig äm­be­tet år 381 ef­ter att hans strä­van­den att för­e­na den öst­li­ga och väst­li­ga kyr­kan led­de till stri­dig­he­ter. Han drog sig till­ba­ka till Na­zi­an­zos där han dog år 390.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.