Upp­täck Bi­er­tans dol­da skat­ter

Den be­fäs­ta kyr­kan i Bi­er­tan är li­ka vac­ker in­u­ti som ut­an­på. Här får du lä­sa om vad du ba­ra mås­te se när du åker dit!

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - Transsylvaniens Befästa Kyrkor -

Al­ta­ret

Al­ta­ret i Bi­er­tan är hug­get ur trä och är det störs­ta i hela Trans­syl­va­ni­en. På al­ta­ret är 28 sce­ner från Bi­beln av­bil­da­de. För­mod­li­gen bygg­des al­ta­ret mellan 1482 och 1513 av konst­nä­rer från Wi­en och Nürn­berg. Mitt på al­tar­tav­lan finns en åter­giv­ning av kors­fäs­tel­sen.

Pre­dik­sto­len

Den mag­ni­fi­ka pre­dik­sto­len från 1523 är en av de sto­ra skat­ter­na i den­na kyr­ka. Den är ut­hug­gen ur en en­da sten och de bib­lis­ka sce­ner­na som pry­der den är ett fan­tas­tiskt ex­em­pel på över­gång­en från re­näs­sans till go­tik.

Dör­ren till sak­ri­sti­an

Den otro­ligt in­tri­ka­ta sak­ri­sti­an bygg­des 1515. Den har ett kom­pli­ce­rat lås­sy­stem och be­står av 19 lås som lå­ser sig sam­ti­digt. Dör­ren är så im­po­ne­ran­de att den ställ­des ut på världs­ut­ställ­ning­en i Pa­ris år 1900.

Äk­ten­skaps­rum­met

Om ett lo­kalt par fun­de­ra­de på skils­mäs­sa pla­ce­ra­des de här för att om­prö­va ären­det. In­ne i hu­set fanns en säng, ett fat och en sked, och de fick två veckor på sig med varand­ra.

Ut­sik­ten

Slut­li­gen: Alla som re­ser till kyr­kan i Bi­er­tan mås­te pas­sa på att in­su­pa den fan­tas­tis­ka at­mo­sfä­ren och nju­ta av ut­sik­ten. Den be­fäs­ta kyr­kan är byggd så att den har bra över­blick över om­rå­det (för att upp­täc­ka even­tu­el­la in­kräk­ta­re). Var no­ga med att ha ful­lad­dat bat­te­ri i ka­me­ran!

KLOCK­TORN KLOCK­TORN PORTTORN

PORTTORN PORTTORN PORTTORN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.