Sagra­da Fa­mi­lia, Bar­ce­lo­na, Spa­ni­en

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - Sagrada Familia -

Sagra­da Fa­mi­lia be­står av ett in­tri­kat sy­stem av för­gre­na­de in­re ko­lon­ner som le­der bygg­na­dens vikt nedåt. Det gör det möj­ligt att ha ett so­litt sten­tak istäl­let för de tra­di­tio­nel­la trä­ta­ken. På så vis slip­per man också sträv­bå­gar (som Gaudí kal­la­de ”kryc­kor”) för att stöt­ta upp de ut­vän­di­ga väg­gar­na. For­men på ko­lon­ner­na är in­spi­re­ra­de av tvin­na­de växt­stam­mar. Ne­derst har varje ko­lonn ett tvär­snitt som en stjär­na el­ler en ply­gon. Glas­fönst­re­na är också nya i för­hål­lan­de till tra­di­tio­nell ka­tolsk de­sign. En­ligt tra­di­tio­nen är glas­bi­tar­na ne­derst i lju­sa­re färger än de som sit­ter hög­re upp för att man ska få en jämn för­del­ning av lju­set. I Sagra­da Fa­mi­lia är det tvärtom. Fönst­re­na överst i det cen­tra­la kyrk­skep­pet är helt ge­nom­skin­li­ga så att bå­gar­na ba­dar i ljus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.