Tem­pel­flytt

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - Templen I Abu Simbel -

År 1952 be­slu­ta­de den egyp­tis­ka re­ge­ring­en sig för att byg­ga en ny damm ef­ter att Ni­lens över­sväm­ning­ar bli­vit för kraf­ti­ga för den gam­la. Det­ta skul­le emel­ler­tid ha över­sväm­mat Abu Sim­bel-temp­let. Man be­stäm­de där­för att hela kon­struk­tio­nen skul­le flyt­tas hög­re upp. Mellan 1963 och 1968 de­la­des temp­let upp i 10 000 block, var och ett med en vikt på mellan 3 och 20 ton. De flyt­ta­des 65 meter hög­re upp i ber­get och 180 meter väs­terut för att kom­ma bort från det om­rå­de som snart skul­le över­sväm­mas. Bloc­ken sat­tes nog­grant ihop igen, li­ka­dant som ti­di­ga­re, och fäs­tes med be­tong. Flyt­ten kos­ta­de 42 mil­jo­ner dol­lar, cir­ka 288 mil­jo­ner dol­lar i da­gens pen­ning­vär­de, men det var nöd­vän­digt för att be­va­ra en vik­tig del av Egyp­tens histo­ria.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.