Hi­sto­ris­ka vä­der­kvar­nar

De har pro­du­ce­rat ener­gi i hund­ra­tals år, idag är vä­der­kvar­nar­na Ne­der­län­der­nas kul­turskat­ter.

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - Miniguider – Skotska Höglandsslott -

De Zaan­se Schans

Det­ta är mer än ba­ra en vä­der­kvarn, det är ett helt om­rå­de med fle­ra styc­ken. Hela om­rå­det är ett fri­lufts­mu­se­um som åter­ställts för att ef­ter­lik­na en hi­sto­risk hol­ländsk by. Det är egentligen ba­ra ett ti­digt in­du­stri­om­rå­de, men ett väl­digt char­migt så­dant.

VIKTIGT ATT VE­TA www.de­zaan­se­schans.nl/en/ Öp­pet­ti­der­na va­ri­e­rar. En­dast ett få­tal vä­der­kvar­nar är öpp­na för all­män­he­ten, men det finns des­til­le­ri, me­je­ri och verk­stad att be­sö­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.