35 fan­tas­tis­ka upp­le­vel­ser

Upp­täck någ­ra av värl­dens mest ena­stå­en­de hi­sto­ris­ka plat­ser

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - Sidan 1 - TEXT AV FRANCES WHITE

Runt om i värl­den kan vi hit­ta ett över­väl­di­gan­de antal hi­sto­ris­ka plat­ser som är li­ka fa­sci­ne­ran­de och vik­ti­ga idag som den da­gen de bygg­des. Des­sa plat­ser är in­te ba­ra skug­gor av en svun­nen tid, ut­an också en del av den värld vi le­ver i här och nu.

Res ge­nom den för­bjud­na sta­den i Beijing, en slu­ten värld där du ris­ke­ra­de ditt liv om du vå­ga­de dig in ut­an en in­bju­dan, el­ler pro­me­ne­ra längs de trånga ga­tor­na i Je­ru­sa­lem, sta­den som ald­rig upp­hört att blomst­ra trots år­hund­ra­den av krig, upp­ror och stri­dig­he­ter. Från de höga py­ra­mi­der­na i Gi­za till Bir­la-fa­mil­jens enk­la hus, där man­nen som käm­pa­de för In­di­ens fri­het tog si­na sista an­de­tag. De plat­ser du kan lä­sa om i den här gui­den har for­mat värl­den så som vi kän­ner den idag och de är en vik­tig del av mänsk­lig­he­tens ge­men­sam­ma arv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.