Verk­lig­he­tens Down­ton Ab­bey

Verk­lig­he­tens

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - Sidan 1 -

O av­sett om vi ta­lar om Car­sons upp­vakt­ning av Mrs Hug­hes el­ler än­ke­gre­vin­nans ar­ro­gan­ta frå­ga ”Vad är helg?” hän­de det all­tid nå­got spän­nan­de i Down­ton Ab­bey.

Någ­ra ka­rak­tä­rer tac­ka­de för sig ti­digt i se­ri­en (som Matt­hew Craw­ley, som dö­da­des i en bi­lo­lyc­ka) el­ler vi­sa­de upp si­na per­son­li­ga svag­he­ter (som but­ler Bar­rows ond­ske­ful­la ma­ni­pu­la­tion). Men det fanns en stjär­na som all­tid lys­te klart, näm­li­gen hu­set. Hig­h­cle­re Cast­le, som fak­tiskt lig­ger i Hampshi­re, är im­po­ne­ran­de stort och har ett högt torn och upp till 300 rum. Hu­set är byggt på ru­i­ner­na av ett gam­malt me­del­ti­da pa­lats och har byggts om fle­ra gånger. År 1679 flyt­ta­de fa­mil­jen Car­nar­von in och Hig­h­cle­re är fa­mil­jens sä­te än idag. År 1838 be­slu­ta­de den tred­je ear­len att ge hu­set en or­dent­lig upp­gra­de­ring och an­ställ­de Sir Char­les Bar­ry (ar­ki­tek­ten som ri­ta­de West­mins­ter Pa­la­ce) för att ska­pa den im­po­ne­ran­de vik­to­ri­ans­ka bygg­nad vi ser idag. Det tog 40 år att fär­dig­stäl­la bygg­na­den och de mag­ni­fi­ka rum­men är fyll­da med skat­ter. I loung­en sit­ter 1600-tal­sta­pe­ter i lä­der från Spa­ni­en och i rökrum­met häng­er hol­länds­ka mål­ning­ar. Sto­ra de­lar av in­red­ning­en är be­kant för upp­märk­sam­ma tit­ta­re, för de fles­ta sce­ner­na med herr­ska­pet i se­ri­en är fak­tiskt fil­ma­de i bygg­na­den. Den nu­va­ran­de slotts­frun, La­dy Car­nar­von, var en gång tvung­en att be film­tea­met att in­te tän­da le­van­de ljus un­der van Dycks oer­sätt­li­ga ol­je­mål­ning som häng­er i mat­sa­len.

Un­der årens lopp har Hig­h­cle­re va­rit värd för en im­po­ne­ran­de sam­ling män­ni­skor, från

Du kän­ner kanske igen Hig­h­cle­re Cast­le som fa­mil­jen Craw­leys hem i tv-se­ri­en Down­ton Ab­bey? Bygg­na­dens verk­li­ga histo­ria är minst li­ka dra­ma­tisk som i se­ri­en.

Ben­ja­min Dis­ra­e­li till Eli­za­beth II – som var en god vän till den sjun­de ear­len. Un­der förs­ta världs­kri­get gjor­de den då­va­ran­de gre­vin­nan La­dy Al­mi­na om slot­tet till ett sjuk­hus för så­ra­de sol­da­ter – vil­ket också åter­ges i se­ri­en. Al­mi­na stämp­la­des som äk­ten­skaps­bry­ta­re och hon an­kla­ga­des också för pen­ning­tvätt. Hen­nes son, den sjät­te ear­len, ska ha kal­lat hen­ne för en ”ma­ni­pu­la­tiv be­dra­ga­re.” Men det är in­te ba­ra hu­set som är värt ett be­sök. Fas­tig­he­ten be­står också av en vac­ker park på mer än 400 tunn­land som an­la­des på 1700-ta­let av Lan­ce­lot Brown. Han var känd för si­na vack­ra träd­går­dar med sjö­ar och ce­der­träd. En gång flyt­ta­de han till och med en hel by för att ut­sik­ten skul­le bli perfekt.

”La­dy Car­nar­von var en gång tvung­en att be film­tea­met att in­te tän­da le­van­de ljus un­der van Dycks oer­sätt­li­ga ol­je­mål­ning”

Mis­sa in­te:Bland över­då­dig­he­ter­na på om­rå­det hit­tar du Jack­daw’s Cast­le, ett ut­sikts­torn från 1700-ta­let som ger en un­der­bar ut­sikt över slot­tet.HIG­H­CLE­RE CAST­LE VIKTIGT ATT VE­TA

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.