Eu­ro­pas kus­li­gas­te spök­slott

Upp­täck de rysliga le­gen­der­na från någ­ra av Eu­ro­pas kus­li­gas­te spök­slott.

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - Sidan 1 - AV PHILIPPA GRAFTON

När so­len går ner bakom den skar­pa ho­ri­son­ten fal­ler mörk­ret och hot­ful­la min­nen från en svun­nen tid gör sig påmin­da. Skräc­ken kom­mer kry­pan­de. Spök­tim­men är nä­ra. Bygg­na­der och plat­ser som är harm­lö­sa på da­gen får en illa­vars­lan­de slö­ja över sig. Dröm­mar och mar­dröm­mar tar plats hos män­ni­skor som so­ver. I Eu­ro­pa bör­jar någ­ra av de mest hem­sök­ta slot­ten att väc­kas till liv. I kor­ri­do­rer­na ekar skri­ken från dem som va­rit dö­da se­dan länge. Från fäng­el­se­hålor­na hörs de sista off­rens stön och jäm­mer, och i par­ker­na tram­par min­ne­na ef­ter ond­ske­ful­la djur om­kring.

Tu­sen­tals spök­jä­ga­re från hela värl­den kan in­te mot­stå spän­ning­en att kanske få se en glimt av des­sa vål­na­der. När nat­ten lägger sig och slot­ten av­slö­jar sin mör­ka verk­lig­het dy­ker des­sa jä­ga­re upp i hopp om att få be­vis på att vå­ra över­na­tur­li­ga föl­je­sla­ga­re ex­i­ste­rar.

Vis­sa spök­histo­ri­er för­änd­rar vår histo­ria, såsom be­rät­tel­sen om Stir­ling Cast­les ro­sa dam som en­ligt ryk­te­na är Ma­ria Stu­arts vål­nad, Skott­lands drott­ning som krön­tes 1543. Den grö­na da­men, som också går i Stir­lings kor­ri­do­rer, sägs ha va­rit Ma­ri­as pi­ga innan hon flyt­ta­de in i den and­li­ga värl­den.

Att nå­gon går igen är in­te det en­da att va­ra rädd för på des­sa slott – när det gäl­ler Cor­vin Slott i Ru­mä­ni­en pra­tas det om ett be­sök av Vlad III Dracu­la un­der hans livs­tid som ger be­sö­kar­na kal­la kå­rar ut­med rygg­ra­den. En re­kon­stru­e­rad tor­tyr­kam­ma­re bi­drar också till den kus­li­ga at­mo­sfä­ren.

På andra håll finns vål­na­der ef­ter bort­glöm­da pi­gor, la­ke­jer och aris­to­kra­ter som har stor be­ty­del­se i de mest le­van­de spök­histo­ri­er­na. Oav­sett om du tror på spö­ken el­ler in­te ger de upp­dik­ta­de histo­ri­er­na, som of­tast kom­mer från le­gen­der och hi­sto­ris­ka be­rät­tel­ser, färg åt ett be­sök på des­sa skräm­man­de fäst­ning­ar.

På föl­jan­de si­dor kan du upp­täc­ka någ­ra av slot­ten i Eu­ro­pa där det spö­kar som mest. Från Le­ap Cast­le på Ir­land – hem­sökt av de­mo­ner – till Schloss Moos­ham i Ös­ter­ri­ke – mer känt som Häx­or­nas slott ef­ter dess fruktade roll i Salz­burgs häx­pro­ces­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.