Uni­ka Al­ham­b­ra

Al­ham­b­ra i Gra­na­da är ett vac­kert ex­em­pel på mo­risk ar­ki­tek­tur och står som ett min­ne från en mäk­tig dy­nasti.

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - Sidan 1 -

På en höjd i söd­ra Spa­ni­en lig­ger en fäst­ning vär­dig en mo­risk kung. Un­der 711 ef­ter Kristus bör­ja­de mus­lims­ka mo­rer ut­vand­ra över Gi­bral­tarsun­det från Nord­af­ri­ka och bo­sat­te sig på den Ibe­ris­ka halvön. Vid 720 ef­ter Kristus var stör­re de­lar av Spa­ni­en och Por­tu­gal un­der mo­risk kon­troll. De härs­ka­de från den syd­li­gas­te re­gi­o­nen känd som An­da­lus (och som den moderna re­gi­o­nen An­da­lu­si­en fått sitt namn från). Al­ham­b­ra i Gra­na­da blev om­rå­dets hu­vud­stad och de kung­li­ga (sul­ta­ner­na och de­ras fa­mil­jer) bod­de där i många år­hund­ra­den.

Al­ham­b­ra upp­för­des ur­sprung­li­gen på ru­i­ner­na av en fäst­ning som bygg­des av Gra­na­das förs­ta kung­ar. Un­der mit­ten av 1200-ta­let och fram till 1300-ta­lets slut bör­ja­de grun­da­ren av Nas­rid­dy­nastin, Mu­ham­med ibn Na­ser (och hans ef­ter­föl­ja­re) att om­vand­la Al­ham­b­ra till ett mag­ni­fikt fäst­nings­om­rå­de. Det be­stod av tre hu­vud­pa­lats: Co­ma­re­spa­lat­set, Le­jon­pa­lat­set och Par­tal­pa­lat­set. Co­ma­re­spa­lat­set som om­ger Myr­ten­går­den, var sul­ta­nens hu­vud­sak­li­ga bo­stad och ha­de ut­sikt över Dar­ros flod­dal. Alla pa­lats och de kung­li­ga träd­går­dar­na är om­giv­na av en ma­je­stä­tisk 1 730 meter lång mur, med en im­po­ne­ran­de mi­li­tär­bas känd som Al­ca­za­ba.

Det ibe­ris­ka kung­a­ri­ket som mo­rer­na ha­de byggt upp, föll un­der Re­conquis­ta (den krist­na åter­er­öv­ring­en) un­der 1492. Al­ham­b­ra in­togs av kej­sa­ren Karl V och hans krist­na styr­kor från det tysk-ro­mers­ka ri­ket. Ef­ter sin se­ger be­ord­ra­de Karl att de­lar av fäst­ning­en skul­le för­stö­ras för att ge ut­rym­me till ut­bygg­nad av sitt eget pa­lats på plat­sen, som präg­la­des av re­näs­sans- och ro­mers­ka de­ko­ra­tio­ner.

Al­ham­b­ra över­gavs på 1700-ta­let och sto­ra de­lar av det för­stör­des un­der den frans­ka oc­ku­pa­tio­nen av Gra­na­da, un­der kri­get på den Ibe­ris­ka halvön mellan 1808–1814. Ar­be­tet med re­stau­re­ring­en och åter­upp­bygg­na­den av fäst­ning­en bör­ja­de un­der 1828.

Idag är Al­ham­b­ra en av Spa­ni­ens mest be­sök­ta se­värd­he­ter och tog emot mer än 2,4 mil­jo­ner be­sö­ka­re som pas­se­ra­de ge­nom fäst­ningspor­tar­na un­der 2014.

Al­ham­b­ra kom­bi­ne­rar me­del­ti­da ma­je­stä­tisk stor­het med kom­plexa de­ko­ra­tio­ner för att gö­ra en fäst­ning vär­dig en kung. Ett mo­riskt ar­ki­tek­to­niskt un­der

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.