Ka­te­dra­len i Flo­rens

Ka­te­dra­len med sin jät­te­li­ka ku­pol är ett mäs­ter­verk från re­näs­san­sen.

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - Sidan 1 -

I folk­mun kal­las den för ”Il Du­o­mo” – do­men. Nam­net på dom­kyr­kan i Flo­rens kom­mer från det la­tins­ka ”domus dei” som be­ty­der Guds hus. Do­men är tilläg­nad jung­fru Ma­ria San­ta Ma­ria del Fi­o­re. Da­gens bygg­nad på­bör­ja­des 1296 och är den tred­je dom­kyr­kan som står på plat­sen. Den tog 140 år att byg­ga, och den ur­sprung­li­ga pla­nen änd­ra­des ba­ra en gång un­der upp­fö­ran­det. Det var när den öst­ra hal­van av kyr­kan blev kraf­tigt ut­vid­gad för att ge plats åt den nu­me­ra iko­nis­ka ku­po­len. Ar­be­tet med det­ta ovan­li­ga byggnadsverk in­led­des 1420 och slut­för­des på ba­ra 16 år. Den åt­ta­kan­ta­de ku­po­len var hög­re och vidare än nå­gon som ti­di­ga­re ha­de byggts och den bygg­des ut­an stöd från den an­nars van­li­ga me­del­ti­da trä­ra­men. Ku­po­len be­står av ett dub­belt skal av sand­sten, mar­mor och te­gel­sten. Ku­po­lens fot lig­ger 52 meter över mar­ken och har en di­a­me­ter på hela 44 meter.

Dom­kyr­kans yt­ter­väg­ger har en fa­sad av lod­rä­ta och vågrä­ta band av fär­gad mar­mor – vit från Car­ra­ra, grön från Pra­to och röd från Si­e­na. Även om många ar­ki­tek­ter ar­be­ta­de på bygg­na­den har den be­hål­lit en an­märk­nings­värd ar­ki­tek­to­nisk och este­tisk sam­stäm­mig­het. In­vän­digt är den spar­samt de­ko­re­rad, men har konst från re­näs­san­sen och dess­utom 44 glasmål­ning­ar. Det är fak­tiskt den störs­ta yta med glasmå­le­ri som sat­tes upp i Ita­li­en på 1500- och 1600-ta­let.

Över hu­vu­den­trén finns ba­si­li­kans enar­ma­de, li­tur­gis­ka kloc­ka som vi­sar alla 24 tim­mar. Den sat­tes upp 1443 och fun­ge­rar än i dag. Kyr­kan var Eu­ro­pas störs­ta dom­kyr­ka när den bygg­des och har bli­vit en sym­bol för Flo­rens som är ome­del­bart igen­kän­nings­bar. Dom­kyr­kans kul­tu­rel­la be­ty­del­se är så stor att den har va­rit upp­ta­gen på UNE­SCO:S världs­arv­lis­ta se­dan 1982.

”Den be­röm­da eng­els­ka le­go­sol­da­ten sir John Hawkwood be­grav­des her i 1394.”

Dop­ka­pellDen­na åt­ta­kan­ti­ga bygg­nads dör­rar som vet­ter mot öst är ett re­näs­sans–mäs­ter­verk av skulp­tö­ren Lo­ren­zo Ghi­ber­ti. Vägg­plat­tor­na skild­rar sce­ner ur Gam­la tes­ta­men­tet. Väst­fa­sa­den Det här var den sista de­len av dom­kyr­kan som fär­dig­ställ­des mellan 1876 och 1887 ef­ter rit­ning­ar av ar­ki­tek­ten Emi­lio de Fabris.

Lyk­ta En sten­lyk­ta krö­ner ku­po­len, och på top­pen sit­ter ett för­gyllt kors och en glob som in­ne­hål­ler he­li­ga re­li­ker. Ku­pol Den dubb­la ku­po­len be­står av fler än 4 mil­jo­ner te­gel­ste­nar och över 37 000 ton bygg­nads­ma­te­ri­al. In­ne i ku­po­len In­vän­digt är ku­po­len täckt av en enorm fres­komål­ning som fö­re­stäl­ler do­me­da­gen, må­lad av Gi­or­gio Va­sa­ri. Klock­torn Många me­nar att det här är Ita­li­ens vack­ras­te klock­torn. Man kom­mer till top­pen ge­nom att gå upp för 414 trapp­steg. Tvär­skepp Dom­kyr­kans mind­re tvär­skepp (kor­sets ”ar­mar”) in­ne­hål­ler många ka­pell, gravkammare och sto­ra skulp­tu­rer Kryp­ta Mitt­skepp Un­der ba­si­li­kans hu­vud­kropp finns kryp­tan. Den in­ne­hål­ler gravkammare där Flo­rens bis­ko­par och andra be­ty­del­se­ful­la per­so­ner vilar. Kor Det be­står av fy­ra bre­da ni­scher och är av­sett för pro­ces­sio­ner och för att kun­na hy­sa sto­ra för­sam­ling­ar. Sankt Ze­no­bi­us sil­ver­skrin – ef­ter Flo­rens förs­ta bis­kop – är pla­ce­rat i ko­rets öst­ra ka­pell.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.