Washing­ton Na­tio­nal Cat­he­dral

Vad gör USA:S näst störs­ta kyr­ka till den främs­ta?

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - Sidan 1 -

Med röt­ter som sträc­ker sig till­ba­ka till USA:S föd­sel, och en bygg­pe­ri­od som va­ra­de i 83 år, är Washing­ton Na­tio­nal Cat­he­dral – även kal­lad The Cat­he­dral Church of Saint Pe­ter and Saint Paul in the Ci­ty and Di­o­ce­se of Washing­ton – lan­dets hi­sto­ris­ka och and­li­ga hjär­ta.

Det är en stor­sla­gen kyr­ka för na­tio­nel­la till­ställ­ning­ar. Idén lan­se­ra­des 1791, 15 år ef­ter de ame­ri­kans­ka ko­lo­ni­er­nas själv­stän­dig­hets­för­kla­ring från Stor­bri­tan­ni­en, un­der det am­bi­tiö­sa byg­gan­det av den nya stol­ta na­tio­nens hu­vud­stad – Washing­ton, D.C.

Även om för­sla­get kom re­dan un­der den förs­ta ame­ri­kans­ka pre­si­den­ten, Ge­or­ge Washing­ton, häm­ta­des grund­ste­nen från Bet­le­hem till den ny­go­tis­ka dom­kyr­kan i eng­elsk stil först hund­ra år se­na­re. Den la­des på plats den 29 sep­tem­ber 1907 med USA:S 26:e pre­si­dent, The­o­do­re Roo­se­velt, när­va­ran­de. Kyr­kan fär­dig­ställ­des of­fi­ci­ellt den 29 sep­tem­ber 1990 då den sista de­kor­ste­nen sat­tes på plats i när­va­ro av den 41:e pre­si­den­ten, Ge­or­ge H.W. Bush (far till Ge­or­ge W. Bush).

Slut­re­sul­ta­tet är drygt 152 meter långt från väst till öst, och det mit­ters­ta tor­net är strax un­der 92 meter högt. Där­med är Washing­tons na­tio­nel­la dom­kyr­ka den sjät­te störs­ta i värl­den och näst störst i USA. Även om dom­kyr­kan stod ofär­dig un­der stör­re de­len av 1900-ta­let öpp­na­des Bet­le­hem­ska­pel­let i mit­ten för guds­tjäns­ter 1912. Här hölls stats­be­grav­ning för pre­si­den­ter­na Dwight D. Ei­senho­wer, Ge­rald Ford och Ro­nald Re­a­gan, samt min­nes­guds­tjäns­ter för fle­ra andra ame­ri­kans­ka pre­si­den­ter.

Washing­tons na­tio­nel­la dom­kyr­ka höll också min­nes­guds­tjäns­ter för fram­stå­en­de per­so­ner som den förs­te man­nen på må­nen, Neil Armstrong, och Syd­af­ri­kas ti­di­ga­re pre­si­dent Nel­son Man­de­la. Dess­utom har min­nes­guds– tjäns­ter hål­lits här un­der na­tio­nel­la sor­ge­pe­ri­o­der som ter­ror­at­tac­ker­na den 11 sep­tem­ber 2001 och vid Vi­et­nam­kri­gets slut.

Vad du ska ki­ka ef­ter

Från Stjär­nor­nas krig till andra världs­kri­get – i Washing­ton Na­tio­nal Cat­he­dral hit­tar du allt.

”Mar­tin Lut­her King Jr höll sin sista sön­dags­pre­di­kan i dom­kyr­kan 31 mars 1968. Han mör­da­des 4 april.”

Föns­ter mot rym­den Den här glasmål­ning­en med si­na virv­lan­de pla­ne­ter är ett min­nes­mär­ke över Apol­lo 11. Ett pyt­te­li­tet styc­ke mån­sten är mon­te­rat i fönst­ret. Darth Va­der På tor­nets skugg­si­da är en fi­gur ba­se­rad Darth Va­der från Stjär­nor­nas krig in­gra­ve­rad. Den de­sig­na­des 1985 av 13 år gam­le Chris Ra­der. Väst­fa­sa­den Dom­kyr­kans väst­fa­sad skild­rar Bi­belns ska­pel­se­be­rät­tel­se.

Glo­ria in Ex­celsis Tor­net är 91 meter högt och mä­ter 206 m.ö.h. Det­ta är den fjär­de högs­ta bygg­na­den i Washing­ton, D.C. Hö­gal­ta­ret Ste­nen i hö­gal­ta­ret kom­mer från ett sten­brott i när­he­ten av Je­ru­sa­lem vil­ket man tror att ste­nar­na till Salo­mos tem­pel kom ifrån. De tio bud­or­den De tio ste­nar­na som lig­ger fram­för hö­gal­ta­ret kom­mer från Mo­se­ska­pel­let på ber­get Si­nai i Egyp­ten och re­pre­sen­te­rar de tio bud­or­den. Bar­nens ka­pell Allt i bar­nens ka­pell är stor­lek­san­pas­sat för en sex­å­ring – även den lil­la or­geln. Krigs­min­ne­ska­pel­let Krigs­min­ne­ska­pel­let in­ne­hål­ler glasmål­ning­ar som be­skri­ver slag från det andra värd­s­kri­get och det ame­ri­kans­ka in­bör­des­kri­get. Woodrow Wil­sons vi­loplats Den en­da pre­si­dent som är grav­satt i dom­kyr­kan är Woodrow Wil­son som var pre­si­dent 1913–1921. Kyr­kans mitt­punkt I kors­ning­en i dom­kyr­kans mitt hålls de sto­ra guds­tjäns­ter­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.