Va­si­lij­ka­te­dra­len, Ryss­land

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - Sidan 1 -

Va­silj­ka­te­dra­len står på Rö­da tor­get i Moskva och är en av de mest färg­star­ka och kän­da bygg­na­der­na i värl­den. Kon­struk­tio­nen på­bör­ja­des av Ivan den för­skräck­li­ge 1552. Bygg­na­den skul­le hed­ra hans er­öv­ring av det för­sva­ga­de kha­na­tet Ka­zan, som sked­de 1 ok­to­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.